Нормативни изисквания

Основния нормативен документ регламентиращ разработването на Авариен план е Законът за защита при бедствия. Естествено съществуват дузина наредби и закони, които изискват под една или друга форма разработването на аварийни планове. В много случаи съществува объркване между понятията Авариен план, План за евакуация, План за действие при пожар, Пожарно досие… защото в крайна сметка става въпроз за извънредна ситуация и пожарът също може да се разглежда като аварийна ситуация. Можете да прочете публикацията с нормативните изискванията за разработването на Пожарно досие .

Нека сега се върнем на въпроса за Аварийните планове и за кои обекти е необходимо разработването на авариен план:

1. Строежи от първа категория – криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества. Или това са бензиностанции, газстанции, производства работещи с големи количества химични продукти с риск за неконтролируемо изпускане на суровини или отпадъчни продукти в околната среда, производства с риск от възникване на експлозии и пожари в големи мащаби, складове за съхранение на големи количества опасни химични агенти и др.

2. Хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. големи язовири и язовири от първа степен на потенциална опасност и прилежащите им съоръжения и временно строителство.

3. Строежи от втора категория – сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители.

4. Лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията

Съдържание на аварийните планове

Съдържанието на аварийните планове е регламентирано много точно в Закона за защита от бедствия. За строежи от първа категория (криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества) и (Хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения) Аварийните планове съдържат:

 1. Максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта, определени въз основа на оценка на риска;
 2. Мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
 3. Мерките за защита на персонала;
 4. Разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;
 5. Средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
 6. Времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;
 7. Реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.

В първа точка от съдържанието законодателя е предвидил извършване оценка на риска въз основата на която да се определят възможните последици за персонала, населението и околната среда. Тук правя уточнението, че разработването на подобна оценка на риска изисква сериозни ресурси (специалисти от различни области, специализиран софтуер за симулиране на рзаливи или изпускане на газове, хидрогеоложки данни за наличие на подпочвени води, метеорологични данни и др.). Големи компании като Лукойл, ОМВ, Лукойл Нефтохим Бургас и др. разполагат с необходимите ресурси за разработване на такива оценки. Остава предизивикателството за малки оператори, които трябва да разработят такива оценки. При разработването на оценките могат да се ползват Указанията за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия предоставени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Република България.

Съдържание на „планове за защита при бедствия на пребиваващите“ за строежите от втора категория (сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители) както и Лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини:

 1. Рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;
 2. Мерките за защита на пребиваващите;
 3. Разпределението на задълженията и лицата за изпълнение на предвидените мерки;
 4. Ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
 5. Времето за готовност за реагиране на лицата по т. 3;
 6. Начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

Тук виждаме, че рисковете за обекта са предварително определени в общинския план за защита при бедствия (ако въобще можете да си намерите обекта във въпросния общински план). В случай, че обекта не присъства в общинския план трябва да се свържете с местната администрация и да изискате писмено информацията по точка 1.

Неизчерпателен списък с нормативни актове регламентиращи разработването на Аварийни планове

Закон за защита на околната среда.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (във връзка със Закона за опазване на околната среда).

Закон за защита при бедствия (чл. 35 и чл.36).

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл.20, ал.1).

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Глава 12 – Дейност при бедствия и аварии).

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (чл. 12).

предишна статияПожарно досие – нормативни изисквания
следваща статияВидове инструкции. Инструкции по безопасност и здраве.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук