Опасности при работа с мобилна платформа (вишка)

Спазвайте инструкциите за безопасност на вишката, както и инструкциите за експлоатация!

Инструкциите трябва да са във вишката!

Примерни  пиктограми използвани по вишките:

Пиктограми, които можете да видите залепени на вишките

Внимание: Всеки път, когато вишката се движи, всички хора в работната платформа (коша) трябва да спазват правилото за  „3 -точков контакт“. Това означава – стъпали  с двата крака на пода на коша и хванати поне с едната ръка за парапета.

Преобръщане

Сблъсък с друго превозно средство:

Ако съществува риск от сблъсък с други превозни средства (автомобили, камиони, мотокари и др.), Трябва да се вземат подходящи мерки за безопасност на движението и обезопасяване на зоната около вишката. Повече за опасните зони можете да прочетете: „Опасни зони“

В случай на използване на повдигателна платформа в зони за обществено движение те трябва да бъдат обезопасени в съответствие с правилата за движение.

Нестабилна повърхност

Потъване (пропадане)

  • Неподходящи опори;
  • Превишено максималното натоварване на опората;
  • По време на употреба състоянието на почвата може да се промени (дъжд, размразяване и др.);
  • Размекната почва;
  • Различни видове повърхности (земя, бетон, скали и др.).

Възможни мероприятия:

В зависимост от естеството и свойствата на почвата например влажност трябва да се използват съответстващи (по големина на повърхността) подложки (пети). Използвайте само оригинални подложки. Ако няма достатъчно големи подложки, може да се използват и подложки от слоеста дървесина с подходяща дебелина.

Допустимо натоварване върху различни видове почви. Източник: BGI 713 „Auto-Betonpumpen“. Внимание, всяка повърхност трябва да бъде индивидуално преценена. При бетонни повърхности, различни видове подове, керамични плочки, шлайфан бетон и др. се обърнете и попитайте строителя или погледнете конструктивните панове.

Пример:

Работна платформа на камиони с общо тегло 10 тона трябва да се нивелира хоризонтално. Чрез разпъване на опорите в най-лошия случай трябва да бъде постигнато 90% натоварване от общото тегло да се поддържа от едната опора.

Общо тегло = 10 т

90% = 9 т = 90000 N

Диаметър на подпората = 25 см ≈500 см2

90000 : 500 = 180 [N/cm2]

Размерът на опорната плоча (~ 500 cm2) води до натиск върху земната повърхност от 180 N/cm2 . Само плътна скала може да издържи на този натиск върху земята (иначе опората ще потъне).

Следователно, в зависимост от земната повърхност, опорната повърхност трябва да бъде увеличена с помощта на подложки.

Споставянето на подложки с размери 50 x 50 cm налягането на земята се намалява до 36 N / cm2

50 x 50 cm = 2500 cm2

90 000: 2 500 = 36 N / cm2

За доста повърхности (като ливади, асфалт, уплътнен чакъл, несвързани почви и др.) Тази стойност все още е твърде висока. Ако се подложат подложки с размер 100х100 см, налягането ще се редуцира до 9 [N/cm2]

Внимание: За да се гарантира равномерното разпределение на товара, основната подложка трябва да лежи хоризонтално и по цялата повърхност. Ударът или опората трябва да се разположи по средата на подложките

Правилно и неправилно разположение на опорните „пети“ в зависимост от особеностите на терена.

Пропадане

Поради голямото собствено тегло (до 25 т за телескопични работни платформи) имат  подходящи опорни точки (чрез колелата или опорите).

При платформите от група „В”, натоварването върху едната опорна точка може да стигне до 90 % от собственото тегло, в зависимост от положението на стрелата.

От това произтича и опасност от пропадане в:

  • Канали;
  • Капаци на шахти;
  • Конструктивни кухини;

Възможни мероприятия:

Огледайте предварително терена където ще работите с вишката, огледай за шахти, капаци, пукнатини, тръбопроводи, елктропроводи… В зависимост от използвания вишка, трябва да се определи товароносимостта на опорните точки, като се обърне особено внимание на дали това ще бъдат колелата или опорите.

Вишките от ножичен тип са по-малко уязвими, защото използват целия корпус отдолу за предотвратяване на евентуално пропадане на едно от колелата;

Безопасно разстояние от откоси и изкопи:

Опасна зона около изкопи и скатове. Източник IPAF „Sicherheitsleitfaden
für Bediener“

Преминаване през препядствия

При малки вишки от ножичен тип (напр. вишки с ширина 80 см) е достатъчно  дървено трупче с размери 5 x 8 см, да накара вишката да се преобърне.

Движение по наклонени повърхности (рампи, склонове и др.)

Да се избягват ненужните движение с повдигната работна платформа (кош). Преместванията с повдигнат кош са разрешени само на хоризонтална повърхност или до максималния наклон, определен от производителя. По склонове може да се придвижва само със спуснат кош и прибрана мачта, ако е възможно в надлъжната посока на вишката, при ниска скорост на движение. Работната платформа (кошът) трябва да „гледа“ надолу. Само един оператор може да бъде на работната платформа (кош). Освен това кошът трябва да се разтовари.

Движение с балатната тежест напред по наклон.

Неправилна работа

Ако рамата на вишката е надвишила допустимия наклон, вишката може да се преобърне много лесно поради неправилна работа.

Напомнящи пиктограми по вишките

Внимание: Опасност от преобръщане поради неправилно разположение на баластното тегло.

Възможни действия: Намалете момента на преобръщане като спазвате правилната последователност.

Внимание! Различната последователност на действи от показаната фигура може да предизвика преобръщане на вишката причинено от противотежестта на баласта или поради теглото на коша.