Опасности при работа с мобилна платформа (вишка)

Претоварване

Допълнително натоварване в коша.

Ако в работно състояние се превиши максимално допустимото натоварване (например при демонтажни дейности) се задейства предпазителя на коша и вишката остава напълно неподвижна. Работата може да продължи само ако се разтовари коша и се намали теглото. В най-лошия случай може да се стигне до преобръщане вследствие на претоварване на коша.

Внимание: При подвижни платформи за достъп с дизелово задвижване от група „В“ защитата от претоварване на коша се деактивира при изключване на двигателя. Ако при изключен двигател се стигне до претоварване (поставяне на допълнителен товар в коша), който надвишава допустимия полезен товар, може да се стигне до преобръщане.

Ограничители на товарния момент обикновено са налични само за платформи за камиони и някои платформи за ремаркета.

От норматива: (Подемното оборудване трябва да е подсигурено с ограничител на натоварването. Това е устройство, което прекъсва действието на подемното оборудване, когато товарът е твърде тежък. Подемно оборудване с променливо работно разстояние, като кулокрановете, трябва да е снабдено с ограничител на товарния момент. Когато товарът се отдалечи много, кранът спира. Това предпазва крана от падане. )

Пример за товарна диаграма – като е предоставена от производител на автовишки

Нека да разгледаме един пример:

Ако примерната платформа от илюстрацията горе е натоварена с номинално натоварване от 300 kg, ограничителят на въртящия момент на натоварване се изключва при радиус от 13 m. (както е показано на товарната диаграма)

Ако същата платформа е натоварена със 100 кг, коша може да се изнесе на 18 m преди ограничителят на товарния момент да се изключи.

Натоварването става проблематично при положение, че: кошът все още е под максималното допустимо натоварване (полезен товар 300 kg). Ако в това положение се вдигне допълнителен товар, платформата все пак ще се преобърне, тъй като кошът е твърде отдалечен за това натоварване.

Преобръщане на вишката при претоварване или неспазване указанията посочени в товарната диаграма и техническата документация на машината

Внимание: Необходима е добра преценка (пресмятане) на товара в коша на вишката, който следва да се издигне или смъкне (при демонтажни дейности). Пресметнете колко тежат хората в коша + материалите и/или инструментите + допълнителния товар при демонтажни дейности + страничните сили.

Странични сили на ръцете.

Внимание: Ако няколко души бутат или дърпат в една и съща посока, допустимата хоризонтална сила може да бъде превишена и вишката да се преобърне!

Възможни действия: Спазвайте допустимата ръчна сила, посочена от производителя (виж маркировката).

Внимавайте за пиктограми указващи страничните сили на натиск (400 N – съответстват на 40 килограма)

Прилагане на прекомерни монтажни сили.

Производителите забраняват мобилната платформа (вишката) да се използва като поддържащо устройство за монтажни и конструктивни елементи. Те не са оразмерени за това!

Забранено е използването на вишката като „инструмент“, напр. за натискане / издърпване / в на строителни и конструктивни елементи и др.

Използване на вишката като кран

Съгласно инструкциите на производителя използването на подемната работна платформа като кран е забранено!

Сила на вятъра

Ако по време на употреба могат да възникнат натоварвания от вятър, използвайте само подходящи (устойчиви) за това платформи. Твърде силните сили на вятъра нарушават стабилността на вишката. Допустимата скорост на вятъра е посочена на самата вишка или в ръководството за експлоатация.

Внимание: Скоростта на вятъра трябва да се измерва на работна височина, тъй като скоростта на вятъра нараства с височината. На височина от 20 m над земята тя може да бъде с 50 процента по-висока, отколкото на земята. Така нареченият „ефект на дюзата“ може да възникне между сградите или в ъглите на сградите и ръбовете на покрива. Тук скоростта на вятъра също се увеличава!

Възможни действия: Ако се очаква да възникнат сили на вятъра, трябва да се използва подходящ FHAB. В случай на съмнение използвайте анемометър за измерване на действителната скорост на вятъра.

Съответства на 45 км/ч – клони дебели колкото ръката се клатят от такъв вятър

Възможни действия: Никога не увеличавайте площта, изложена на вятър с платнища брезенти, плоскости и др. Дъждобраните и защитните работни облекла против дъжд увеличават значително съпротивлението.

Подхлъзване на мобилните платформи

Вишката може да започне неконтролируемо движение (хлъзгане) поради изброените по-долу условия. Изминатото (неконтролируемо) разстояние  може да варира от няколко сантиметра до няколко дължини на превозното средство:

 • мокра повърхност;
 • гладка повърхност (шлайфан бетон);
 • замърсявания (кал, разлети смазочни материали, горива и др.);
 • наклонена повърхност;
 • заледена повърхност;
 • омекване на асфалта под действието на топлина;
 • неправилен монтаж и стабилизиране на подемни работни платформи на наклонена повърхност.
Правилно и неправилно движение по склон

Възможни действия:

 • Проверете повърхността за сцепление (чакъл, асфалт, калдъръм, състояние – суха / мокра / заледена / заснежена);
 • Винаги паркирайте подемните работни платформи на камиона със спирачната ос нагоре;
 • Натегнете ръчната спирачка, за да използвате спирачния ефект на задната ос (при някои със специално оборудване: всички колела се блокират);
 • Осигурете колелата на спирачната ос с клинове (при необходимост и допълнителни мерки за безопасност);
 • Подложки – Използвайте плочи за разпределение на натоварването, за да намалите напрежението върху пода.