Въведение

Управляемите мобилни повдигателни платформи или подвижни подемни работни площадки – ППРП по EN 280 или вишки са много ефективно помощно средство за извършване на работа на височина. Поради разнообразието от модели и възможни приложения, те се използват все по-често. Разнообразието от типове поражда множество опасности, които водят до сериозни инциденти и наранявания с фатален край. Най -честите опасности са свързани с :

 • Накланяне и/или преобръщане;
 • Падане от височина;
 • Захващене / премазване на хора;

Само при ПРАВИЛНА употреба на работната платформа (като се спазват стриктно инструкциите на производителя) се гарантира безопасно работно място на височина.

Видове и типове вишки

Вишките представляват мобилни машини, които са предназначени да транспортира хора до работни места, където те могат да извършват монтаж, поддръжка или друга работа от работната платформа.

Вишките могат да се класифицират в две Групи и три Типа.

Разделянето на групи в зависимост от позицията на центъра на тежестта:

Група А: Центъра на тежестта е винаги в границите на основата на вишката или ППРП, при които вертикалната проекция на геометричния център на площта на платформата, във всички работни положения на платформата при най-голям наклон на шасито, определен от производителя, е винаги от вътрешната страна на линиите на катурване.

Група B: Центъра на тежестта е извън основата на вишката или всички останали ППРП (вишки).

Класификация на вишки по групи

Класификация по типове, в зависимост от операцията по придвижване и контрол:

Тип 1: Придвижването  е възможно само когато платформата е в транспортно положение.

Тип 2: Придвижване с вдигната работна платформа, управление само от едно място за управление върху шасито.

Тип 3: Придвижване с вдигната работна платформа(кош), управление от работната платформа.

Конструктивни особености:

Избор на подходящата работна платформа – критерии за подбор

Преди да се наеме или закупи и използва, трябва да се изясни за каква цел ще се използва работна платформа (вишка).

Основните критерии за подбор са:

Място на употреба

 • На закрито или на открито. Не всички платформи са подходящи за използване на открито (напр. Натоварване от вятър, гуми)
 • Тип задвижване: дизелово или електрическо задвижване; Това зависи от условията на работа (изискванията). Платформите с дизелови двигатели не са подходящи за затворени помещения. При зареждане на електрическите платформи е възможно отделяне на водород. За това трябва да се внимава зареждането да се извършва в добре проветриви помещения;
 • Характерът на повърхността върху която ще се експлоатира платформата влияе върху избора на типа задвижване (гуми, гъсенично (верижно), задвижване на всички колела, блокажи и др.);
 • В зависимост от носещата способност на земната повърхност на мястото на употреба (почва, асфалт, бетонни, покриви …), трябва да се избере подходяща платформа; трябва да са налични всички необходими подпори; При определени конструкции (наличие на канали, шахти) или подови покрития с неизвестна товароносимост трябва да се осигури подходящ носещ капак. В най -лошия случай натоварването на едната гума или опора може да достигне до 80 процента от теглото на платформата! При някои платформи например за камиони > 3,5 т, натоварването може да се увеличи до 90 процента;
 • При наличие на наклон трябва да се избере подходяща платформа за мястото на използване, ако е необходимо с компенсация на нивото (опори).
 • Трябва да се вземе предвид Наличното пространство – входа на мястото (тесни условия, тесни пътеки), както за платформата, така и за поддържащото оборудване;
 • Платформи с хидравлично задвижване не са подходящи за дълги разстояния и стръмни наклони, тъй като това може да доведе до претоварване и последваща повреда на хидравличното задвижване. Ако има съмнения е необходима консултация с наемодателя или дилъра на вишката;
 • Трябва да бъдат изяснени  Желаната работна височина (височина на платформата + височина на достигане) и страничния обхват;

Внимание: За платформи с работна височина 12 m, максималната височина на платформата е около 10 m във вертикално положение! Планирайте съответния резерв, когато правите избор. Това предотвратява хората работещи платформата да искат да излязат от коша и да стъпят на парапета, ако работната височина е твърде ниска.

Специални типове в зависимост от мястото на използване и изпълняваната задачата

 • Ако са необходими само вертикално повдигащи движения, за предпочитане са ножичните  платформи. Използването на предпазен колан се изисква само в определени случаи.
 • Използването на платформи с въртящо се рамо и стрела придават по-голяма гъвкавост, но с това настъпват и по-големи рискове. В допълнение към вертикалното движение, работната платформа може да се движи и хоризонтално.
 • Ако трябва да се избягват козирки (напр. конструктивни елементи на сграда или покриви), се препоръчва използване на телескопична платформа със сгъваща се стрела и  опори.

Примерно представяне на работната зона при различни типове платформи:

Максимална необходима товароносимост (хора и материал)

 • Ако трябва да се повдигат материали/работно оборудване  върху работната платформа тогава товароносимостта трябва да бъде висока.
 • Никога не използвайте вишката за повдигане на товари извън коша, ако е необходимо използвайте кран!
 • Изолирани платформи; За специални цели като напр. при работа под напрежение Трябва да се използва електрически изолирана платформа, която според производителя е подходяща за това.
 • При подрязване на дървета При работа с верижни триони трябва да се поддържа минимално разстояние 2 м от други хора. Необходимо е използване на  Разделители ако има двама души в коша.

Следва продължение …