Опасности от срутване и падане на товари от стелажи – при претоварване, препълване и товарене.

Злополуките причинени от товари най-често са причинени от неправилно подреждане (стифиране), необезопасени стелажи или просто от невнимание. Товарът може да да се наклони, изтъркули, приплъзне и да падне. Претоварването на стелажите може да доведе до нарушаване на конструкцията и рухване на стелаж. С особено внимание трябва да се подхожда и с опасните товари (ADR). При нарушена опаковка, съдове или укрепващи елементи има риск от разливане или изсипване на съдържимото върхо работещите. Ето защо работещите в складове са изложени на редица опасности.

Естествено работодателите трябва да предприемат адекватни мерки за предотвратяване на риска. Някои от мерките се предприемат на етап проектиране на складове като осигуряване на достатъчно пространство, подходящи равни подове, осигуряване на достатъчна площ на стелажите за избягване на претрупване и претоварване, начини на укрепване на стелажи.  Освен това трябва да се обмислят и въпроси като:

 • Дъски, тръби и щанги да се съхраняват в хоризонтално положени;
 • Стелажите да се предпазват по подходящ начин от удар;
 • Да се осигури предпазване от изпадане на стока от стелажите;
 • Сандъци, кутии и кашони да не се стифират над определена височина;
 • Осигуряване на подходящи помощни средства като високоповдигачи, стълби;
 • Да се осигури адекватно обучение на работещите за работа с подвижни стълби;
 • Товароносимостта на стелажа да бъде подходящо обозначена на видимо и достъпно място;
 • Работещите да се обучат и инструктират за опасностите при експлоатация на стелажи;

За гарантиране на безопасността при използване на стелажите периодично се провеждат проверки на стелажите от компетентни лица или в зависимост от данните посочени от производителя. Проверката включва:

 • Спазена ли е проектната документация при монтажа на стелажа;
 • Деформации по конструктивните елементи на стелажа;
Допуски и максимални отклонения на деформация по конструктивни елементи на стелаж. Инспектирането на стелажи се извършва от квалифицирани професионалисти.
 • Положение на трегерите спрямо хоризонта;
 • Непрофесионално изпълнени заварки и други ремонти по стелажа;
 • Наличие на удари от движещи се мотокари, наличие на деформации от претоварване на стелажи;
 • Наличие на маркировка за максимална товароносимост на стелажа;
 • Състояние на палетните единици – стабилност, опаковка;
 • Позиция на товара върху стелажа;
Позиция и състояние на палетните единици. Показани са примери за насипни товари без странична защита.

Често допусканите нарушения при работа със стелажи – монтажът на стелажи се извършва често от работници нямащи необходимата квалификация и познания. Това от своя страна крие огромен риск от травми при падане или рухване на цялата конструкция. Експлоатацията на високи стелажи често изисква необходимост от поставяне или сваляне на определен артикул. За целта често се използват подръчни средства, неподходящи двураменни и еднораменни стълби. Често срещано нарушение е използването на празен палет и високоповдигач за повдигане на служител. Това е необоснован животозастрашаващ риск. Безпорядъчното натрупване на стоки, кашони и др. върху стелажите води до риск от изсипване на опасни детаили върху работник или служител опитващ се да достигне по-високи нива от стелажа.

Превозни средства в склада: работа с мотокар (електрокар) и ръчно водими колички и кари.

Ръчно водимите колички (транспалетни, гарови, бокс, -колички, високо повдигащи колички и др.) представляват източник на различни видове опасности. За намаляване на рисковете важна роля играе безупречното състояние на използваната техника, също така техниката трябва да се използва само по предназначение (за това, за което е предвидена от производителя). Например повдигане на лекотоварен автомобил с транспалетна колична е пример за използване на средствата не по предназначение.  Професионалната подготовка на персонала също е от решващо значение при осъществяване на мерките за намаляване на рисковете.  

При работа с мотокари / електрокари съществуват опасности от удар и сблъсък, преобръщане, шум и др. Тук безупречното техническо състояние на кара също е от съществено значение за гарантиране на безопасна работа. Към техническото сътояние на кара се числят дори лепенките, маркировките и знаците по безопасност залепени по мотокара!  

За всеки електрокар и мотокар се води документация, в която се вписват данните за кара: заводски номер, година на производство, дата на пускане в експлоатация, планови технически прегледи, обслужване, забелязани дефекти, планови и извънпланови ремонти, смяна на части и агрегати, поставяне на допълнителни приспособления и др. В съпроводителната документация на кара се намира и инструкция за експлоатация на сътветния кар.

Списък на често допускани нарушения при работа с електрокари:

 • Транспортиране или повдигане на хора върху вилиците или палетите;
 • Превозване на човек върху палетите, който да балансира товара – особенно опасно когато подът или пътят е нераваен.
 • Окачване на метални въжета на вилиците за повдигане на товар – много често срещана ситуация при разтоварване (не само с мотокар но и с челни товарачи, багери и др.), тук естествено съществува опасност от залюляване на товара и последващо обръщане на машината. Процедурата често се предприема без да се има предвид теглото на товара.
 • Бутане на товар или друго превозно средство с вилиците. В големи складове с висок интензитет на трафик и стокооборот се среща едновременното пробутване на два или повече палета с мотокар – без оглед нарушаване целостта на палетната единица…;
 • Използване на органи за управление (лостове, педали) отвън (водачът не е седнал правилно). Операцията се извършва и от трети лица (водачи на камиони, бусове) – „само за малко“ и „само леко да повдигна“…
 • Оставяне на кара без надзор с ключове на таблото;
 • Използване на хора като противотежест… Всъшност един двутонен кар е с тегло от 3,5 тона. какво ли влияние ще окаже един човек като противотежест?

Безопасни вътрешно заводски пътища

Разположението и устройството на вътрешно заводските пътища играе централна роля при осигуряването на бозопасност в складовете и вътрешнозаводския транспорт. Най-голям приоритет е прегледното оформяне на вътрешните пътища в склада.

 • Осигуряване на гладки пътища без дупки, неравности, екстремни наклони и др.;
 • Пътищата за мотокари и други превозни средства  да са на безопасно разстояние от минимум 1 метър от проходни врати и портали;
 • При двупосочно движение да се осигурява достатъчно място за разминаване на превозните средства;
 • Преходните врати за превозни средства да са с подходяща височина;
 • Да се осигури достатъчна осветеност, да се избягва създаването на тъмни места (изгорели осветителни тела) и създаване на висок контраст между тъмни и светли места;
 • Да се осигури нормален микроклимат;
 • Да се осигурят подходящи ръкави на рампите (за товарните камиони);
 • Осигуряване на ограничители, огради, бариери;
 • Поддържане на общ порядък, да не се оставят палети, кашони и други по транспортните маршрути;
 • Използване на подходяща маркировка на маршрутите – поставяне на адекватни забранителни, предупредителни и указателни знаци и табели;
 • Да се обмисли въвеждане на ограничение на скоростта;

Често срещани рискови фактори в складове:

Много често складовите помещения поради голямата си площ не могат да покрият изискванията за микроклимат – температура и скорост на въздуха. В някои случаи се поддържа технологичен студ – при съхранение на хранителни продукти. В този случай единственото решение се явява въвеждане на подходяща ротация на служителите в склада с цел намаляване експозицията и устройване на битови стаи за отдих с нормален микроклимат.

Като рисков фактор в големите складове на спедиции и промишлени предпреиятия е интензитета на натоварване, както и принудителните срокове за извършване на определен вид работа. Например това може да е натоварване на хладилни камиони за зареждане на вериги магазини и т.н. в следстви на което се нарушава максимално допустимата скорост на карите, пробутване на няколко палета едновременно и др. Използването на предпазни колани от мотокаристите се превръща в екзотична гледка.

Претрупване на склада със стока, събиране на множество кари и външни лица(шофьори на външни спедиции) в скалда пък е предпоставка за възникване на злополука в следствие от удар на пешеходци и сблъсък на кари.

Често осветителните тела на складовете се намират на височина и са неудобни за смяна, едновременно с това подмяната и ревизията изисква използване на специални вишки. Забавянето на подмяна на изгорели осветителни тела води до образуване на тъмни зони с намалена видимост.


Източници и връзки свързани с безопасност на кари и стелажи:

Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари.

 Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и … условия на труд при извършване на товарноразтоварни работи.

Ръководство за кариста – от Герхард Квосдорф. Издателство Техника 1988 год.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук