Видове инструкции.

При използване на работно / технологично оборудване съществуват няколко вида инструкции:

  • Инструкция за използване на работното оборудване;
  • Технологична инструкция;
  • Инструкция за експлоатация;
  • Инструкция по безопасност и здраве;
  • Инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа.

Във всички случаи при закупуване на нови машини или технологично оборудване производителя е окомплектовал машината с всички иструкции за монтаж, експлоатация, безопасна работа, поддръжка, демонтаж и извеждане от експлоатация. В зависимост от сложността на машаината или инструмента тези инструкции са с различен обем и сложност. Документацията съдържа също и инструкциите и изискванията за безопасна работа!

Инструкции по безопасност и здраве.

Кога се налага разработването и предоставянето на инструкции по безопасност и здраве?

Отговорът на този въпрос е даден в чл. 166 от Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване:

Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване. При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции.

Функция на инструкциите по безопасност и здраве.

Инструкцията по безопасност и здраве не отменя задължението на работодателя да обучи и инструктира лицата работещи с работно оборудване или да изисква правоспособност при обслужване на машини, съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност!

Инструкцията по безопасност и здраве няма за цел и не може да указва или съдържа указания за работа с определена машина или технологично оборудване.

Основната цел на инструкциите за безопасна работа е да се определят минималните мерки за безопасност и здраве и изискванията за съответния вид дейност или работа с работно оборудване (машина, съоръжение или уред) и да служи за припомняне основните мерки по безопасност.

Казано накратко инструкцията по безопасност и здраве не би трябвало да е източник на нова информация за работещите! Не бива да се очаква работещите да се самоубочават или да научават изискванията за безопасна работа от инструкциите по безопасност.

Място на инструкциите по безопасност в йерархията на мерките за защита.

Инструкцията по безопасност и здраве при работа е административна мярка за защита. Тоест тя се намира след инженерните мерки за защита – елиминиране и изолиране. Намира се след административните мерки като инструктаж, обучение и изискване за квалификация и е преди мярката знаци по безопасност и здраве. Както виждаме инструкцията по безопасност и здраве няма функция на защитно или предпазно средство. Ако машината няма необходимите предпазни елементи и е опасна за използване не можем да очакваме от една инструкция за безопасност да предпази работещия от нараняване!

Модел за изготвяне на правила и инструкции по безопасност и здраве при работа.

Два нормативни акта дават модел на минималното съдържание на инструкциите по безопасност и здраве:

Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – писмените инструкции трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т.ч.:
1. условията за използване на работното оборудване;
2. предвидимите ненормални ситуации;
3. изискванията за безопасност и здраве при работа;
4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи – инструкциите по безопасност и здраве съдържат:
1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;
2. изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на строително-монтажни работи по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;
3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:
а) преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
б) за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
в) при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и инсталации;

4. средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;
5. други изисквания, свързани с конкретните условия на работа;
6. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;
7. схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и пожарна и аварийна безопасност и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа.
8. други изисквания, свързани с конкретните условия на работа.

Запознаване на работещите с инструкциите и правилата по безопасност и здраве.

Запознаването на работещите с инструкциите и правилата по безопасност и здраве е регламентирано в Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Запознаването на работещия със специфичните инструкции и правила по безопасност и здраве се извършва при инструктажа и обучението на работното място.

Свидетел съм на неправилното схващане, че запознаването с инструкциите по безопасност и здраве се документира с подпис на работещите под инструкцията.

Обявяване на инструкциите и правилата по безопасност или къде трябва да се залепят инструкциите.

Изискването на ал.2, чл.277 от Кодекса на труда (Правилата по безпасност и здраве се обявяват по подходящ начин на работните места) е отмененo! Остават изискванията на чл.19 от Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР:  Инструкциите се поставят на достъпни и видни места в работната зона. Това могат да са подвижни информационни табла разположени до фургоните за почивка, входовете на строителния обект и други подходящи места.

Правилата и инструкциите по безопасност и здраве се разработват за:

  • За вид работа, дейност  – товаро-разтоварна дейност, шлосерска дейност и др.
  • За машина, съоръжение – фреза, струг, монтажен пистолет, багер и др.
  • За всяко опасно вещество се разработва инструкция или указание за безопасна работа.

Модел на инструкция по безопасност и здраве разработен в Германия:

Изтегли файла на инструкцията в .doc формат.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук