Инструктажи и обучения. Важните въпроси.

Обучение
Factory workers checking inventory with tablet computer in industrial warehouse full of metal parts.

Цялостната организация по безопасност и здраве обхващат многообразие от превантивни мерки. Към тях се отнасят защитата от професионални опасности, постоянното подобряване на работните условия, оптимизирането на работната организация както и промотирането на здравето. При рeализирането на тези мерки участие взимат както ръководния така и изпълнителския персонал. Едно от основните условия, което трябва да бъде изпълнено за ефективно работещи мерки е всички участници в работния процес да могат да разпознават опасностите и да прилагат съответните предпазни мерки. Това се постига чрез инструктажи и обучение.
Всъшност инструктажите и обученията са част от общите принципи за превенция въведени със закона за здравословни и безопасни условия на труд (виж чл. 1 от ЗЗБУТ). Темата за инструктажите е обсъждана в най-големи детайли от гледна точка на документирането, периодиката на провеждане или кога какъв инструктаж да се поведе и изобщо Наредба РД-02-7 е разчепкана толкова детайлно, че аз не намирам за необходимо да влизам в такива детайли. Въпреки това доста колеги длъжностни лица (и не само) намират, че нормативът е крайно недостатъчен като източник на информация касаещ методите на обучение и инструктаж.
Тук е момента да отбележа, че длъжностните лица по безопасност са оставени да развиват “читалищна самодейност” не само по отношение на инструктажите и обученията, но и по отношение на цялостната оранизация на безопасността в предприятията. Тук изключвам предприятията, които са част от международни корпорации – те идват с готово разработени системи за управление на безопасността.

Целта на публикацията е да постави част от важните въпроси при провеждането на инструктажи и обучения.

Защо? С каква цел провеждаме инструктажите и обученията? Какво бихме искали да постигнем?

В идеалния случай чрез инструктаж и обучение (не само по безопасните методи) на работниците и служителитетрябва да преследваме следните цели:

Цел на инструктажите и обученията.

Тук е моментът да спомена че, причините за настъпване на злополуки и инциденти (около 70%) се крият в една от трите причини – Не е знаел как, не е можел, не е искал. Ето как 70% от причините за трудови инциденти и злополуки се приписват на … Човешката грешка.

Кой? Кой може да провежда инструктажите?

За провеждането на ефективен инструктаж е необходимо провеждащият инструктажа да е убеден в съществената роля на инструктажа в постигане на едно по-дбро ниво на безопасност. Защото само убедения и уверен инструктиращ може да убеди инструктираното лице в ефективността на дадена мярка!

За обучението работното място се избира подходящ работник, който не само ще формира знания и умения, но няма да действа деморализиращо по отношение трудовата дисциплина и безопасността.

В малки фирми и организации много често инструктажите се провеждат от самия работодател. Разбира се работодателят има възможност да делегира тази функция на външни длъжностни лица. Тези длъжностни лица трябва да познават много добре производствения процес във фирмата, както и възможните опасности произтичащи от съответната трудавата дейност.
Използвайте професионалните познания на работещите – те са следващия източник на ценна информация по отношение на технологията, работния процес както теми за инструктаж.

Използвайте външни лектори или специалисти – Например при закупуване на нови и непознати машини, работно оборудване, материали, ЛПС, и др. работодателя е длъжен да проведе извънрден инструктаж. В случая е препоръчително да се привлекат външни специалисти, които да осигурят адекватно обучение и инструктаж.

Какво представлява инструктажът или обучението?

Какво представлява инструктажът или обучението

Как? Как и с какво да провеждам инструктажът и обучението.

На първо място тук е необходима предварителна подготовка извън тази, която е необходима за да удовлетворите нормативните изисквания.
Нека разгледаме отново графиката:

Инструктажът и обучението са информиране, запознаване и предаване на нови знания, информация данни, факти. Затова е необходимо да се подготвят предварително печатни материали под формата на скици, диаграми, плакати, лекции, брошури. Необходимо е да се определят темите. Тук всъшност е същинската подготовка на обучението или инструктажа. Понже подготовката на такива материали в повечето случаи не е по силите на длъжностните лица защото за тази подготовка се изисква време за подреждане на материали и минимални умения по оформление и презентиране, намиране на клипарт и др.
В цивилизованата част на света тези материали се разработват от браншови организации, от съответните министерства от синдикални организации и се предоставят на организациите под формата на плакати, брошури, книги, готови тестове… Но вие сигурно сте разбрали, че не живеете в “цивилизованата” част на света, така че е време да запретнете ръкави и да започнете да съставяте всичко сами.

При провеждането на инструктажи и обучения да се има предвид и възприемането на информацията в зависимост от начините на нейното сетивно възприемане:

Накрая ще завърша публикацията със цитат: