Личните предпазни средства за защита на слуха са средства, които чрез зглушаването на шума намалаяват вредното му въздействие за човешкото ухо. Нмалаяването на слуха вследствие продължителна работа при високи нива на шума (твърдоухост) често остава незабелязано и не е съпътстващо със болка.

Личните предпазни средства за защита на слуха попадат в категория III (рискове които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето):

Категория III включва единствено рисковете, които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето, свързани със:

а) вещества и смеси, които са опасни за здравето;

б) атмосфера с недостиг на кислород;

в) вредни биологични агенти;

г) йонизиращи лъчения;

д) среда с висока температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха най-малко 100 °C;

е) среда с ниска температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха – 50 °С или по-ниска;

ж) падане от височина;

з) електрически удар и работа по устройства под електрическо напрежение;

и) удавяне;

й) порязване с ръчни моторни триони;

к) струи под високо налягане;

л) огнестрелни или прободни рани;

м) вреден шум.

Преди въвеждане на ЛПС за защита на слуха е необходимо провеждането на инструктаж, както и информиране на работещите за рисковете и опасностите при работа в среда с високи нива на шум. Инструктажът може да се онагледи с нагледни материали като:

Преди въвеждането на ЛПС от категория III:

Преди въвеждането на ЛПС от категория III е задължително провеждането на инструктаж на всички служители, които са определени да използват сътветното ЛПС! В инструктажа се обхващат най-малко следните теми:

  • Информация и анализ на рисковете от които защитава предоставеното предпазното средство, включително информация  за количествени и качествени показатели на опасноста (например ако е температура – колко градуса, ако е елелтрическо напрежение – колко волта, ако е шум – колко децибела, ако са химични агенти – какви са максимално очакваните концентрации);
  • Изпълнение на предпазните средства (класове, степен на защита и др.);
  • Данни за степента / клас на защита  на предпазното средство;
  • Начини и методи за проверка на изправността на ЛПС преди употреба. Периодичен контрол на ефективност (само при определени ЛПС);
  • Демонстрация на правилното използване на ЛПС. Опасности при неправилна употреба;
  • Ограничения при използване (например температурен обхват, сила на звуково налягане);
  • Правилно съхранение, поддръжка и правилно почистване;
  • Правила и процедури при злополуки, първа долекарска помощ;
  • Условия за бракуване и изхвърляне. Специални изисквания (ако е опасен отпадък) при изхвърляне.