Личните предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи или процедури. При работа с рискове за здравето и безопасността, които не могат да се отстранят по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства. 

Използването на лични предпазни средства е последната мярка за защита на работещите!

Типичен пример за това е сектор строителство. Понеже работните места в сектор строителство (по строителните площадки) са на 100% временни и не е икономически целесъобразно да бъдат обезопасявани така както се обезопасява едно производствено работно място – на работещите се раздават всевъзможни ЛПС. Каски, маски, очила, антифони, светлоотразителни жилетки, защитни обувки, наколенки, специално работно облекло, сбруи …целият този спектър от ЛПС би могъл да бъде зачислен само на един монтажник.

Тоест наличието (или задължението за постоянна употреба) на множество ЛПС в една организация означава само едно – невъзможност или нецекесъобразност за справяне с рисковете с други методи и средства и висок рисков потенциал както в строителния сектор.

Тук ще се спрем за малко от дефиницията за лично предпазно средство дадена в Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства:

„Лични предпазни средства“ (ЛПС) означава:

  1. оборудване, проектирано и произведено за носене или използване от едно лице за защита срещу един или повече рискове за здравето или безопасността на това лице;
  2. взаимозаменяеми компоненти за оборудването, посочено в буква а), които са съществени за неговата защитна функция;
  3. свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от едно лице, които са проектирани да свързват това оборудване с външно устройство или с надеждна точка на закрепване, които не са проектирани да бъдат постоянно закрепени и не налагат дейности по закрепване преди употреба;

Основни стъпки при избор на ЛПС

Стъпка 1 – идентифициране на опасностите! Идентифицирайте и опишете точно всяка опасност на работното място. Нпаример има ли отделяне на вредни вещества или прах в работната среда? Каква е тяхната концентрация? Застрашени ли са работещите от наднормени нива на шум? Има ли други опасности, които не могат да се избегнат с колективни средства за защита или по друг начин?

Стъпка 2 – оценете рисковете. След като сте идентифицирали опасностите пристъпете към анализ и оценка на рисковете. Тук от особено значение е да оцените риска за всяка една опасност по отделно. При онценката на риска следва да се имат предвид съответните норми (за химични агенти и прах, за шум).

Препоръчвам използването на Приложение № 3 към чл. 17 Таблица за части на тялото на работещите, изложени на рискове от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Стъпка 3 – избор на лични предпазни средства. След анализа и оценката на рисковете подберете подходящи ЛПС за защита на работещите от съответните опасности. При избор на ЛПС трябва да се имат предвид и критериите заложени в нормативната уредба както и индивидуалните качества на съответното ЛПС. При тази стъпка е силно препоръчително ползването на консултантски услуги на специалистите предлагащи лични предпазни средства.

Стъпка 4 – правилна употреба. Само правилната употреба на съответното ЛПС гарантира защитата посочена от производителя. За да се гарантира правилното носене на ЛПС е задължително работещите да бъдат инструктирани и обучени. При използване на комплексни средства за защита (например средства за защита от падане – колани или сбруи с осигурителни линии) е силно препоръчително обучението и инструктажа да бъдат съпроводени от нагледна демонстрация.

Подготвя се и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

Приложение – Плакат за обучение: