Определения

„Лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 годинаотносно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО:

„лични предпазни средства“ (ЛПС) означава:

а) оборудване, проектирано и произведено за носене или използване от едно лице за защита срещу един или повече рискове за здравето или безопасността на това лице;

б) взаимозаменяеми компоненти за оборудването, посочено в буква а), които са съществени за неговата защитна функция;

в) свързващи системи за оборудването, посочено в буква a), които не се използват или носят от едно лице, които са проектирани да свързват това оборудване с външно устройство или с надеждна точка на закрепване, които не са проектирани да бъдат постоянно закрепени и не налагат дейности по закрепване преди употреба;

Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата. При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства. Тоест използването на лични предпазни средства е последната мярка за защита на работещите, но не трябва да остава единствената.

Прилагане на мерките за осигуряване на ЗБУТ съобразени с основните принципи на превенция при избора на най-ефективните и целесъобразни мерки.

Категории ЛПС в зависимост от рисковете (по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016)

Категория I

Категорията предпазни средства за защита от незначителни до минимални рискове. Производителите на тази категория ЛПС изхождат от идеята, че потребителят на тази категория ЛПС могат сами да преценят защитните своиства на средствата за защита.

Към категорията се отнасят ЛПС за защита от:

а) повърхностни механични наранявания;

б) контакт с почистващи средства със слабо действие или продължителен контакт с вода;

в) контакт с горещи повърхности, с температура до 50 °C;

г) увреждане на очите, дължащо се на излагане на слънчева светлина (различно от това при наблюдение на слънцето);

д) атмосферни условия, които не са екстремни.

Категория II

Категория II включва рискове, различни от тези, изброени в категории I и III.  Най-общо тези предпазни средства трябва да осигуряват стандартна защита от механични опасности. Например каски за защита на главата, работни обувки. Според комисията на ЕС тук попадат и ЛПС, които са изработени индивидуално за определен служител.

Категория III

Категория III включва единствено рисковете, които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето. Тук попадат ЛПС за защита срещу такива опасности, които ползвателя на предпазните средства не може да оцени сам:

а) вещества и смеси, които са опасни за здравето;

б) атмосфера с недостиг на кислород;

в) вредни биологични агенти;

г) йонизиращи лъчения;

д) среда с висока температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха най-малко 100 °C;

е) среда с ниска температура, ефектът от която е сравним с този при температура на въздуха – 50 °С или по-ниска;

ж) падане от височина;

з) електрически удар и работа по устройства под електрическо напрежение;

и) удавяне;

й) порязване с ръчни моторни триони;

к) струи под високо налягане;

л) огнестрелни или прободни рани;

м) вреден шум.

Преди въвеждането на ЛПС от категория III е задължително провеждането на инструктаж на всички служители, които са определени да използват сътветото ЛПС! В инструктажа се обхващат най-малко следните теми:

 • Информация и анализ на рисковете от които защитава предоставеното предпазното средство, включително информация  за количествени и качествени показатели на опасноста (например ако е температура – колко градуса, ако е елелтрическо напрежение – колко волта, ако е шум – колко децибела, ако са химични агенти – какви и максимално очаквана концентрация).
 • Изпълнение на предпазните средства (класове, степен на защита и др.)
 • Данни за степента / клас на защита  на предпазното средство.
 • Начини и методи за проверка на изправността на ЛПС преди употреба. Периодичен контрол на ефективност (само при определени ЛПС).
 • Демонстрация на правилното използване на ЛПС. Опасности при неправилна употреба.
 • Ограничения при използване (например температурен обхват, сила на звуково налягане).
 • Правилно съхранение, поддръжка и правилно почистване.
 • Правила и процедури при злополуки, първа долекарска помощ.
 • Условия за бракуване и изхвърляне. Специални изисквания (ако е опасен отпадък) при изхвърляне.

Избор на лични предпазни средства

Стъпка 1 – идентифициране на опасностите! Идентифицирайте и опишете точно всяка опасност на работното място. Нпаример има ли отделяне на вредни вещества или прах в работната среда? Каква е тяхната концентрация? Застрашени ли са работещите от наднормени нива на шум? Има ли други опасности, които не могат да се избегнат с колективни средства за защита или по друг начин?

Стъпка 2 – оценете рисковете. След като сте идентифицирали опасностите пристъпете към анализ и оценка на рисковете. Тук от особено значение е да оцените риска за всяка една опасност поотделно. При онценката на риска следва да се имат предвид съответните норми (за химични агенти и прах, за шум). Тук е момента да се определят количествените и качествени показатели на вредния физичен / механичен фактор. Например за фактора химичен агент – концентрация и вид на химичния агент, ПДК, физико-химични свойства и всяка друга релевантна информация. За фактора шум – какъв е шумът импулсен, постоянен, ниво на звуково налягане, честота, продължителност и др. Разполагайки с достатъчно информация изборът на ЛПС е адекватен.

Стъпка 3 – избор на лични предпазни средства. След анализа и оценката на рисковете подберете подходящи ЛПС за защита на работещите от съответните опасности. При избор на ЛПС трябва да се имат предвид и критериите заложени в нормативната уредба както и индивидуалните качества на съответното ЛПС. Именно тук се крие баланса между цена и ефективност на личните предпазни средства. Внимание – при избор на ЛПС се вземат предвид и всички рискове, произтичащи от употребата на самото лично предпазно средство! Например при избор на антифони трябва да отбележим дали работникът не е застрашен от цехов транспорт или от невъзприемане на важна звукова сигнализация!

Стъпка 4 – правилна употреба. Само правилната употреба на съответното ЛПС гарантира защитата посочена от производителя. За да се гарантира правилното носене на ЛПС е необходимо работещите да бъдат инструктирани и обучени. При използване на комплексни средства за защита (например средства за защита от падане – колани и сбруи) е препоръчително обучението и инструктажа да бъдат съпроводени от нагледна демонстрация.

Нормативни изисквания към личните предпазни средства:

Личните предпазни средства трябва:

 1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
 2. да отговарят на условията на съответното работно място;
 3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
 4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са съвместими и при едновременното им използване да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности.

Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето, през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното място на всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките и ефективността на личното предпазно средство.

Документация

Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като има предвид: неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3. – (Наредба № 3 от 19 Април 2001 Г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място)

Примерно определяне на рисковете при строителен работник. Определените рискове са примерни и неизчерпателни! Рисковете и опасностите се определят индивидуално за всеки един случай!
Примерен списък за определяне на ЛПС. Внимание: Преди разработването на списъка е необходимо да се определят рисковете от оценката на риска и да се премине последователно през всички необходими стъпки за определяне на необходимите ЛПС. Посочените конкретни ЛПС са примерни и труднодостъпни на Българския пазар поради висока себестойност.

Личните предпазни средства се използват:

 1. постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
 2. периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
 3. аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

Внимание: Доста работодатели спекулират с изискването за постоянно носене на ЛПС! Изискването за постоянно носене на ЛПС не е показател за висока обезопасеност на обекта нито гарантира липсата на трудови злополуки, нито е критерий за висока култура по безопасност! Напротив, изискването за постоянно носене на ЛПС е показател за неадекватна оценка на риска или на високо рисков обект, където опасностите действат непрекъснато!

предишна статияЕксплозивна атмосфера
следваща статияЛични предпазни средства за защита на очите или лицето

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук