Когато в работната среда има наличие на прахове, газове или пари над пределно допустимата концентрация и липсва ефективна вентилационна система, работещите трябва да използват лични предпазни средст за защита на дихателните органи. За отделните вещества съществуват нормативно определени пределно допустими концентрации (ПДК), които не трябва да бъдат превишавани в работна среда. (Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа).

При наднормени концентрации се предприемат мерки за защита на работещите, една от които е предоставянето на ЛПС.

Личните предпазни средства за защита на дихателните пътища попадат в категория III според Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 (рискове които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето).
Преди въвеждане на ЛПС за защита на дихателните органи е необходимо провеждането на инструктаж, както и информиране на работещите за рисковете и опасностите при работа в среда с високи нива прах и / или химични агенти.

Основни видове ЛПС за защита на дихателните органи:

1. Маски за защита от частици (прах и аерозоли)

Филтриращите полумаски за защита от частици(EN149) са изработени от самия филтриращ материал и осигуравят защита от прах, дим, микроорганизми и мъгла. От хигиенична гледна точка почти всички видове са предназначени за еднократна употреба. Някои видове маски се добавя и активен въглен, като целта е предимно намаляване на неприятни миризми, но този тип маски не предпазва от опасни гзове и пари.

Класификация според филтъра за частици(EN149:2001 + A1:2009)

Филтър за частици P1 или FFP1: за предпазване от нетоксични прахове и аерозоли на водна или маслена основа. Не е подходящ за *CMR – вещества,радиоактивни частици, ензими както и патогенни биологични агенти от група 2,3 и 4. Може да се ползва за предпазване от нетоксични прахове с концентрация до 5 mg/m3
Филтър за частици P2 или FFP2: за предпазване от нетоксични прахове и аерозоли на водна или маслена основа. Допълнителна защита срещу CMR – вещества и биологични агенти от група 2 и 3, когато има адекватна оценка на риска. Може да се ползва за предпазване от нетоксични прахове с концентрация до 12,5 mg/m3
Филтър за частици P3 или FFP3: за предпазване от прахове и аерозоли на водна или маслена основа. Осигурява защита от CMR – вещества, радиоактивни частици, ензими, биологични агенти от група 2 и 3. Може да се ползва за предпазване от нетоксични прахове с концентрация до 37,5 mg/m3

CMR – вещества: канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) по Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

2. Маски за защита от газове и пари:

Осигуряват защита от газове, пари и / или частици при условие, че се ползва подходящ филтър, комбиниран филтър или секция от филтри подходящи за конкретните условия. Видът на филтъра обуславя ефективноста и нивото на защита.
Полумаски (EN 140) – Средства за защита на дихателните органи. Полумаски и четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка. Тези маски закриват носа,устата и брадичката.
Цели маски (EN 136) – покриват цялато лице и така осигуряват допълнителна защита на очите.

3. Маски с принудтелна вентилация (подаване на въздух):

за защита при много високи нцентрации на вредни вещества в работната среда. Маските са свързани с апарат за засмукване на въздух от работната среда, който попада във отделна филтърна кутия и чрез мека връзка очистения въздух се подава в маската.

В зависимост вида на праха / химичния агент трябва да се подберат подходящите филтри!
Годността (времето за използване) зависи от различни фактори (например вид на химичния агент, температура на работната среда, концентрация, влагосъдържание на въздуха и др.). При всички случаи всеки производител указва каква е годността на конкретната маска и филтър.

Примерна процедура при избор на ЛПС за дихателна защита

Качествата на средствата предпазване на дихателните органи се определят от техните защитни и хигиенни характеристики.
Към защитните характеристики спадат: херметичността, която се осигурява от уплътняването на лицевата към кожата, херметичността на клапаните за издишане и степента на пречистване на вдишвания въздух от филтриращото устройство.
Най-важните хигиенни изисквания са: съпротивлението на дишане, степента на натрупване на въглеродния двуокис в мъртвото пространство, което зависи от конструкцията на лицевата част, размерите на мъртвото пространство, масата, ограничението на зрителното поле, изпотяване на стъклата, наличието или отсъствието на болезнени усещатания при продължителна употреба, удобство на ползването съхраняването.

  1. Определяне на опасните вещества в работната среда, като се ползват информационните листи за безопаснот или технологични данни.
  2. Определяне на концентрацията на веществат в работната среда. Концентряцията на веществата се измерва от специализирани лаборатории. При определяне на концентрацията на прахови частици трябва да се вземат предвид две стойности: концентрация на инхалабилна и респирабилна фракция.
  3. Какво е агрегатното състояние на химичния агент в работната среда? Твърди частици – прахообразни, течности с темепература на кипене над 65°C, леки течности с темепература на кипене под 65°C, газове.
  4. Възприема ли се химичния агент от обонянието (мирис, вкус) – в случай на аварийно повишаване на концентрацията или изпускане.

Видове филтри и цветово означение:

Класове на защита на газови филтри.

Избор на подходящо ЛПС за защита на дихателните пътища в зависимост от дейността:

Източник: 3М

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук