Антифони

Индивидуалните шумозаглушители (Антифони) са предназначени за намаляване на шума при различни производствени условия в пределно допустимата норма.

Личните предпазни средства защитаващи слуха попадат в категория III според Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 (рискове които могат да предизвикат много сериозни последици, като смърт или необратимо увреждане на здравето).
Преди въвеждане на ЛПС за защита на слуха е необходимо провеждането на инструктаж, както и информиране на работещите за рисковете и опасностите при работа в среда с високи нива на шум.

Нмалаяването на слуха вследствие продължителна работа при високи нива на шума (твърдоухост) често остава незабелязано и не е съпътстващо със болка.

Намалението на слуха (теърдоухост) е необратим процес и не се лекува!

Неизчерпателен списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства.

От Приложение № 1 към чл. 17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

5. Защита на слуха

5.1. Предпазители за ушите (външни и вътрешни антифони)

5.1.1. Работа с преси за метал.

5.1.2. Работа с пневматични пробивни машини.

5.1.3. Наземния персонал на летищата.

5.1.4. Шлифоване, пилене.

5.1.5. Други дейности с наднормен шум.

Основни стандарти

EN 352-1 – Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите.
EN 352-2 – Антифони. Основни изисквания. Част 2: Антифони, поставяни в ушите.
EN 352-3 – Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността.
EN 352-4 – Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 4: Антифони, покриващи ушите, чувствителни към нивото на шума.
EN 352-5 – Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 5: Антифони, покриващи ушите, с активно намаляване на шума.
EN 352-6 – Антифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 6: Антифони, покриващи ушите, с устройства за комуникация.
EN 352-7 – PАнтифони. Изисквания за безопасност и изпитване. Част 7: Антифони, поставяни в ушите, чувствителни към нивото на шума.
EN 458 – Антифони. Препоръки за избор, използване, обслужване и поддържане. Документ с указания.

Задължения на работодателите и работещите

При дневно ниво на експозиция над 80dB(A) или върхово звуково налягане над 135dB(C), работодателя за своя сметка осигурява всички работещи лица със средства за защита на слуха. При нива над 85 dB(A) или върхово звуково налягане над 137dB(C) работещите са задължени да носят предоставените им ЛПС за защита на слуха.

Критерии (принципи) при избор на ЛПС за защита на слуха:

  • достатъчно заглушаване (намаляване на шума),
  • да няма прекомерно заглушаване, не трябва да се заглушават звукови сигнали и аларми,
  • комфорт при носене,
  • ъвместимост с други ЛПС (каски, лицеви щитове, очила, маски за лице),

SNR стойност (Singe-Number-Rating) – стойност която се изважда от измерената стойност на нивото на шума. Ако разликата е под нормативните стойност – всичко е наред и можемда смятаме. че съответното ЛПС е подходящо за целта.
Характерно за всички видове антифони е, че заглушаването се увеличава с увеличаване честотата на звука.

Пример:
Имерени са нива на шум от 99 dB (A)
SNR-стойността на антифоните е (например външни антифони) 28 dB(A) -28 dB (A)
Остатъчен шум 76 dB (A)
Така избраните от нас антифони са достатъчни, тъй като остатъчни шем е под 80 dB(A).

Средни индекси на затихване H-, M- и L- показват стойността на затихване (заглушаване) при различните честоти

H обозначава „High“ и е за честотния диапазон от 2.000 до 8.000 Hz.
M обозначава „Middle“ и е за честотния диапазон от 1.000 до 2.000 Hz.
L обозначава „Low“ и е за честотния диапазон от 63 до 1.000 Hz.

Децибели – скала:
Децибел една десета част от бел (bel), логаритмична безразмерна величина за измерване отношението на физични величини, най-често мощност и интензивност. Именно тук се крие уловката, тъй като човешкото съзнание е по-възприемчиво към линейните зависимости. Например 95dB шум се възприема от човешкото ухо като два пъти по-силно от 85dB. На практика това е приблизително 10 пъти по-високо звуково налягане. Или дневното ниво на експозиция от 8 часа при 85 dB са точно толкова опасни колкото 88 dB при 4 часова експозиция.

Нека мощността P2 е 2 пъти по-голяма от мощността P1, тогава:

Изменение на мощността с 3 dB означава увеличаването ѝ 2 пъти!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук