Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали и др.).
На работните места или дейностите при които има риск от нараняване на ръцете и този риск не може да се отстрани по друг начин, работодателя предоставя на работещите лични предпазни средства.

Предпазните ръкавици в зависимост от предназначението си са: студозащитни, водозащитни, против агресивни вещества, против механични травми, за предпазване от топлина и различни видове лъчения, огън и метални пръски, ръкавици против вибрации, диелектрични против електрически ток с различно напрежение, ръкавици предпазващи от микроорганизми, сигнални ръкавици и други.
В зависимост от предназначението си предпазните ръкавици се изработват от различни материали, които осигуряват добра защита срещу вредностите за които са определени: брезен, естествена кожа, изкуствена кожа, памук, латекс, каучук и други.

Неизчерпателен списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства.

От Приложение № 1 към чл. 17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

6.5. Лични предпазни средства за защита на предмишницата
6.5.1. Пробождане и срязване.
6.6. Ръкавици
6.6.1. Заваряване.
6.6.2. Манипулиране на обекти с остри ръбове, но не при машини, при които има опасност от захващане на ръкавиците.
6.6.3. Необезопасена работа с киселини и разяждащи разтвори.
6.6.4. Работа с електросъоръжения.
6.7. Метални мрежести ръкавици
6.7.1. Пробождане и срязване.
6.7.2. Редовно използване на ръчни ножове в кланиците и производството.
6.7.3. Смяна на ножовете на режещи машини.

Неизчерпателен списък с опасности от нараняване на ръцете, които могат да изискват ЛПС за ръцете.
Опасност от:
■ Срязване, отрязване,
■ Удар в препядствия,
■ Заклещващи, падащи, летящи или търкалящи се обекти ,
■ Удари,
■ Захващане на остри, заострени или режещи обекти,
■ Обекти с абразивно действие,
■ Твърди, течни или газообразни химични субстанции, особено разрушаващи кожата или проникващи през кожата,
■ Термични опасности идващи от твърди обекти, течности (топлинно или студово изгаряне) или газове,
■ Бактерии, вируси или други микроорганизми,
■ Електрически опасности (електрически ток, електрически дъги),
■ Вибрации,
■ Йонизиращи лъчения,
■ Оптични лъчения,
■ Силно замърсяване,
■ Неблагоприятни климатични условия.

Стандарти и значения (маркировка) по ЛПС за ръцете

EN 420 – Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване – Този стандарт определя общите изисквания и съответните процедури за изпитване, приложими за всички видове защитни ръкавици по отношение на проектиране и конструкция, устойчивост на материалите на ръкавици към проникване на вода, безвредност, удобство и ефикасност, маркировка и информация, предоставена от производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Той може да се приложи и за защитни средства за ръката и ръкавици, монтирани трайно в херметични камери към защитно облекло. Този европейски стандарт не се отнася за защитните свойства на ръкавици и затова не трябва да се използва самостоятелно, а само в комбинация с подходящ конкретен европейски стандарт(и). В библиографията е даден непълен списък на тези стандарти.

Класификация според категорията на риска в съответствие на категорията на риска ръкавиците се класифицират в три групи (Виж Приложение I “Категории ЛПС в зависимост от рисковете” на Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 годинаотносно личните предпазни средства.

Материал на изработване в зависимост от предназначението:

Материал на външно покритие на ръкавици в зависимост от предназначението:

Препоръки за използване на предпазни ръкавици в зависимост от изискванията:

Пиктограми и маркировки

Ръкавици, които не са тествани за срязване ще имат маркировка с буквата ‘X’, която показва – ‘не е тествано’ или ‘не е приложимо’.

Защитни ръкавици срещу химични и бактериологични рискове. Ръкавиците за предпазване от химични рискове се класифицират от Категория III.

Пиктограми:

При допълнителна защита от вируси на ръкавиците трябва да е изобразена пиктограма ‘ВИРУС’.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук