В тази публикация ще се опитам да хвърля светлина върху методите и формите за информиране и запознаване на работещите с необходимата информация касаеща тяхното здраве и безопасност. Какави са разликите между запознаване, информиране,  обучение и инструктаж.

В случая тези термини се използват доста често в норматива (Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и почти всички поднормативни актове). За съжаление доста работодатели, длъжностни лица и представители на работниците (дори и инспектори) интерпретират доста свободно тази терминология. Когато стане въпрос за прилагане теорията на практика става още по-страшно! Тук ще споделя и лични наблюдения и находки – например събиране и безразборно подписване на всякакви документи от работещите с цел тяхното запознаване! Необходимо ли е инструкция за безопасност да бъде подписана от целия трудов колектив и с това да се удостовери запознаване и информираност? Или така нареченото запознаване срещу подпис! Как ще отговори работодателя на въпроса: Информирани ли са работещите, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция, за предприемане на действие и/или на техните представители, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд? Или: Информирано ли е било лицето Х, което се е подхлъзнало на току-що измития под? Реално правно основание за задаване на горните въпроси има. Решението не е просто да съберете подписите на вашите работници и служители на хвърчащи листи и да смятаме въпроса за приключил. Всъшност никъде в норматива няма изискване работници или служители да се запознават срещу подпис с правила и инструкции по БЗР, с оценка на риска, с планове за действие при пожар и прочие.

Първо ще разгледаме откъси от норматива свързани с понятията информиране, запознаване и обучение. След това ще обобщим информацията и ще разгледаме елегантни методи заинформиране, запознаване и обучение и под каква форма могат да бъдат изпълненни изискванията на обемистия норматив по безопасност и здраве.

Да започнем с Наказателния кодекс защото голяма част от злополуките завършват с обвинения  по чл. 123 и чл. 134 от НК и съответни цитати от норматива свързан с безопасността и здравето.


Чл. 123. (1) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) Който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(3) Ако в случаите по предходните алинеи деецът е бил в пияно състояние или ако е причинена смърт на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Чл. 134. (1) Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва:

1. с лишаване от свобода до три години при тежка телесна повреда и

2. с лишаване от свобода до две години или с пробация при средна телесна повреда.

(2) Който по непредпазливост причини другиму тежка или средна телесна повреда чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява се наказва за тежка телесна повреда с лишаване от свобода до пет години, а за средна телесна повреда – с лишаване от свобода до три години.

(3) Ако в случаите на предходните алинеи деецът е бил в пияно състояние или ако е причинена повреда на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години при тежка телесна повреда и лишаване от свобода до пет години при средна телесна повреда.

(4) Ако деецът след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, това се взема предвид като смекчаващо обстоятелство при определяне на наказанието.


Тук са налице няколко хипотези:

 1. Незнание и неправоспособност – тук попадат случаите без необходим инструктаж, без правоспособност, без необходимо обучение и др.;
 2. Немарливост – има необходима правоспособност и знания, но е изпълнявал дейността немарливо (при неспазваване на определени процедури, инструкции и др.);
 3. Под въздействие на алкохол или наркотици;


Тоест ако изключим третата хипотеза, обвинението ще се опита да докаже вина по оставащите две (незнание/неправоспособност или немарливост). И двете хипотези могат да бъдат доказани с липсата на информираност или запознаване на работниците и служителите с определени изисквания, инструкции, опасности.

Сега да започнем с Кодекса на труда и как в него са уредени изискванията за информиране, запознаване и обучение:

Информиране:

Още в началато кодекса на труда урежда информирането на работниците и служителите чрез „Представители за информиране и консултиране на работниците и служителите“ в чл.7а и 7б и „Права и задължения на представителите на работниците и служителите“  – чл. 7в.  По нататък в Закона за здравословни и безопасни условия на труд е ясно описано едно от задълженията на заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд да информира работниците и служителите.

Следва „Задължения на работодателя за осигуряване на условия за работа“ [чл.127,ал.1, т5] :

Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Продължава със „Задължение на работодателя за информиране и консултиране“ (чл. 130, ал. 3)

Синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7 и 7а са длъжни да запознаят работниците и служителите с получената от работодателя информация, както и да вземат предвид тяхното мнение при провеждане на консултациите.

Запознаване:

Още при сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Чл. 127 (1), т.4 и 5 – Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването;

указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 228 а (2) При продължително отсъствие на работника или служителя от работа работодателят е длъжен да му осигури условия за запознаване с новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения.

Всъшност в Наредба РД 07-2 на това му се вика Извънреден инструктаж.

Инструктаж и обучение:

Чл. 281. Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа.

(2) Работниците и служителите, работата на които е свързана с използуване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

(4)  Не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятието.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Информиране:

Чл.1 (2) Този закон въвежда общи принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите за:

 1. превенция на професионалните рискове;
 2. защита на безопасността и здравето;
 3. отстраняване на рисковете и причините за трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
 4. информиране, консултации, обучение;
 5. балансирано участие.

Чл. 4. (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

 1. превенция на професионалните рискове;
 2. предоставяне на информация и обучение;
 3. осигуряване на необходимата организация и средства.

Чл. 19. (1) Работодателят предоставя на работещите, включително и на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна работа по чл. 14, ал. 1 или на техните представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Чл. 21.  В случай или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота работодателят информира във възможно най-кратък срок застрашените работещи за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, осигурява преустановяването на работата и евакуацията им на безопасно място и не допуска възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността.

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Информиране:

Чл. 3. (Освен задълженията по ЗЗБУТ работодателят:

1. информира работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване. Информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася;

Чл. 166. (1) Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Запознаване:

Чл. 168. (1) Работещите трябва да бъдат запознати с опасностите, произтичащи от работното оборудване, включително и това, което те не използват непосредствено, намиращо се на:

 1. работната им площадка;
 2. местата, свързани с изпълнението на тяхната работа.

Чл. 248. ал 2, т.2 – запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от него;

Обучение:

Обучение:

Чл.164 (3) Съоръжения, машини и оборудване, включително ръчни инструменти със или без двигател трябва да бъдат:

 1. правилно инсталирани и използвани;
 2. поддържани в добро експлоатационно състояние;
 3. използвани само по предназначение;
 4. обслужвани от подходящо обучени работещи.

Чл. 167. (1) Работодателят осигурява работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.

(2) При ремонт, изменение, поддържане и обслужване на работно оборудване съответните работещи трябва да получат необходимото специфично обучение.

Чл. 215н. (1) Скелета се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на определено от работодателя квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо специализирано обучение

Чл. 246. (1) На работещите се осигуряват необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла съгласно реда и изискванията, определени в нормативните актове.

(2) Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им.

Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите

Чл. 10. (1) Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа.

Чл. 12. (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 с оглед запознаването им със:

 1. основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието;
 2. вида и характера на извършваната работа;
 3. специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите;4. изискванията към тяхното поведение.

Чл. 13. (1) Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

Методи и форми на информиране и запознаване

Информиране

Един от начините за информиране на работниците и служителите е чрез комитетите и групите по условия на труд. Уведомяването на представителите на работниците и служителите може да се извърши писмено или де се свика заседание и дневния ред да бъде протоколиран.

Друг начин за информиране е поставянето на сътветно обявление или информация на подходящи за целта места в предприятието. Подходящи места за поставяне на такива обявления са такива места в коридори и входове за които се знае, че периодично се обявява информация и са общо достъпни за всички служители.

Поставянето на знаци и указателни табели също е метод за предаване на информация и информиране на работещи и посетители.

Запознаване

Методите и начините за запознаване трябва да са предварително описани (ПРОЦЕДУРНО) във вътрешен акт на предприятието – например в правилника за вътрешен трудов ред. Тематиките на запознаването трябва да намерят място в програмите за инструктаж и обучение. Тоест в програмата за инструктаж трябва да става ясно, че работникът се запознава с определени теми. Тук формата за удостоверяване на запознаването играе подписа в инструктажната книга.