В тази публикация ще се опитам да хвърля светлина върху методите и формите за информиране и запознаване на работещите с необходимата информация касаеща тяхното здраве и безопасност. Какави са разликите между запознаване, информиране,  обучение и инструктаж. В случая тези термини се използват доста често в норматива (Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд и почти всички поднормативни актове). За съжаление доста работодатели, длъжностни лица и представители на работниците (дори и инспектори) интерпретират доста свободно тази терминология. Когато стане въпрос за прилагане теорията на практика става още по-страшно! Тук ще споделя и лични наблюдения и находки – например събиране и безразборно подписване на всякакви документи от работещите с цел тяхното запознаване! Необходимо ли е инструкция за безопасност да бъде подписана от целия трудов колектив и с това да удостовери запознаване и информираност? Или така нареченото запознаване срещу подпис! Как ще отговори работодателя на въпроса: Информирани ли са работещите, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция, за предприемане на действие и/или на техните представители, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд? Или: Информирано ли е било лицето Х, което се е подхлъзнало и паднало на току-що измития под? Реално правно основание за задаване на горните въпроси има. Решението не е просто да съберете подписите на вашите работници и служители на хвърчащи листи и да смятаме въпроса за приключил. Всъшност никъде в норматива няма изискване работници или служители да се запознават срещу подпис с правила и инструкции по БЗР, с оценка на риска, с планове за действие при пожар и прочие.

Първо ще разгледаме откъси от норматива свързани с понятията информиране, запознаване и обучение. След това ще обобщим информацията и ще разгледаме елегантни методи заинформиране, запознаване и обучение и под каква форма могат да бъдат изпълненни изискванията на обемистия норматив по безопасност и здраве.

Да започнем с Наказателния кодекс защото голяма част от злополуките завършват с обвинения  по чл. 123 от НК и съответни цитати от норматива свързан с безопасността и здравето.

Чл. 123. (1) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

(2) Който по непредпазливост причини другиму смърт чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.

(3) Ако в случаите по предходните алинеи деецът е бил в пияно състояние или ако е причинена смърт на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Имаме няколко хипотези:

 1. Незнание и неправоспособност – тук попадат следните случаи: – без необходим инструктаж, без правоспособност, без необходимо обучение и др.;
 2. Немарливост – има необходима правоспособност и знания, но е изпълнявал дейността немарливо (при неспазваване на определени процедури, инструкции и др.);
 3. Под въздействие на алкохол или наркотици;

Тоест ако изключим третата хипотеза, обвинението ще се опита да докаже вина по оставащите две. И двете хипотези могат да бъдат доказани с липсата на информираност или запознаване на работниците и служителите с определени изисквания, инструкции, опасности.

Сега да започнем с Кодекса на труда и как в него са уредени изискванията за информиране, запознаване и обучение:

Информиране:

Още в началато кодекса на труда урежда информирането на работниците и служителите чрез „Представители за информиране и консултиране на работниците и служителите“ в чл.7а и и „Права и задължения на представителите на работниците и служителите“  – чл. 7в.  По нататък в Закона за здравословни и безопасни условия на труд е ясно описано едно от задълженията на заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд да информира работниците и служителите.

Следва „Задължения на работодателя за осигуряване на условия за работа“ [чл.127,ал.1, т5] :

Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Продължава със „Задължение на работодателя за информиране и консултиране“ (чл. 130, ал. 3)

Синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7 и 7а са длъжни да запознаят работниците и служителите с получената от работодателя информация, както и да вземат предвид тяхното мнение при провеждане на консултациите.

Запознаване:

Още при сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Чл. 127 (1), т.4 и 5 – Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:

длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването;

указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 228 а (2) При продължително отсъствие на работника или служителя от работа работодателят е длъжен да му осигури условия за запознаване с новостите в работата, настъпили през времето на неговото отсъствие, и за постигане на необходимото квалификационно равнище за ефективно изпълнение на трудовите му задължения.

Всъшност в Наредба РД 07-2 на това му се вика Извънреден инструктаж.

Инструктаж и обучение

Чл. 281. Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа.

(2) Работниците и служителите, работата на които е свързана с използуване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

(4)  Не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятието.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Информиране

Чл.1 (2) Този закон въвежда общи принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите за:

 1. превенция на професионалните рискове;
 2. защита на безопасността и здравето;
 3. отстраняване на рисковете и причините за трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
 4. информиране, консултации, обучение;
 5. балансирано участие.

Чл. 4. (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

 1. превенция на професионалните рискове;
 2. предоставяне на информация и обучение;
 3. осигуряване на необходимата организация и средства.

ВНИМАНИЕ!

Информирането, консултациите и обучението са част от общите принципи на превенция! Основните принципи на превенция се прилагат за всяка една опасност или група опасности, които могат да възникнат в процеса на работа.

Освен това общите принципи за превенция са едни и същи и са застъпени в почти всички нормативни актове по безопасност и здраве!

Чл. 19. (1) Работодателят предоставя на работещите, включително и на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна работа по чл. 14, ал. 1 или на техните представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Чл. 21.  В случай или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота работодателят информира във възможно най-кратък срок застрашените работещи за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, осигурява преустановяването на работата и евакуацията им на безопасно място и не допуска възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността.

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Информиране

Чл. 3. (Освен задълженията по ЗЗБУТ работодателят:

 1. информира работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване. Информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася;

Чл. 166. (1) Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Запознаване

Чл. 168. (1) Работещите трябва да бъдат запознати с опасностите, произтичащи от работното оборудване, включително и това, което те не използват непосредствено, намиращо се на:

 1. работната им площадка;
 2. местата, свързани с изпълнението на тяхната работа.

Чл. 248. ал 2, т.2 – запознават работещите с аварийния план и задълженията им, произтичащи от него;

Обучение

Чл.164 (3) Съоръжения, машини и оборудване, включително ръчни инструменти със или без двигател трябва да бъдат:

 1. правилно инсталирани и използвани;
 2. поддържани в добро експлоатационно състояние;
 3. използвани само по предназначение;
 4. обслужвани от подходящо обучени работещи.

Чл. 167. (1) Работодателят осигурява работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.

(2) При ремонт, изменение, поддържане и обслужване на работно оборудване съответните работещи трябва да получат необходимото специфично обучение.

Чл. 215н. (1) Скелета се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на определено от работодателя квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо специализирано обучение

Чл. 246. (1) На работещите се осигуряват необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла съгласно реда и изискванията, определени в нормативните актове.

(2) Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им.

Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите ...

Чл. 10. (1) Инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа.

Чл. 12. (1) Начален инструктаж се провежда на лицата, които постъпват на работа, както и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 с оглед запознаването им със:

Чл. 13. (1) Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа.

Методи и форми на информиране и запознаване

Информиране

Един от начините за информиране на работниците и служителите е чрез комитетите и групите по условия на труд. Уведомяването на представителите на работниците и служителите може да се извърши писмено или де се свика заседание и дневния ред да бъде протоколиран.

Друг начин за информиране е поставянето на сътветно обявление или информация на подходящи за целта места в предприятието. Подходящи места за поставяне на такива обявления са такива места в коридори и входове за които се знае, че периодично се обявява информация и са общо достъпни за всички служители.

Информиране със знаци, табели и надписи.

Знаците са предназначени да информират, предупреждават, задължават и забраняват определено поведение при работа посредством общоизвестни символи (пиктограми). Преди да използвате знаци е добре да сте уверени, че работещите разбират значението на знаците. (Ето ви още една тема от инструктажа или обучението на работното място). Знаците могат да се комбинират с кратки съобщения. Знаците и надписите (съобщенията) могат да бъдат групирани по подходящ начин в табели.

Информиране с маркировка.

Използването на маркировка също е начин за информиране на определена група от работещи. Например използване на маркировка за определяне на пешеходни зони. Използване на цветова маркировка съчетана със знаци и надписи е решение при обозначаване на промишлени тръбопроводи.

Запознаване

Методите и начините за запознаване трябва да са предварително описани (ПРОЦЕДУРНО) във вътрешен акт на предприятието – например в правилника за вътрешен трудов ред. Тематиките трябва да намерят място в програмите за инструктаж и обучение. Тоест в програмата за инструктаж трябва да става ясно, че работникът се запознава с определени теми. Тук формата за удостоверяване на запознаването играе подписа в инструктажната книга.

Надявам се вече осъзнавате необходимостта от добре разработени програми и процедури за запознаване, инструктаж и обучение на работниците и служителите. Избягвайте да използвате готови шаблони и програми за различните видове инструктаж и обучение. В противен случай попадате в капана на формализма и натрупването на излишна книжнина, събиране на подписи за какво ли не, деморализиране на работещите и формално отношение към безопасността.

Обучение

По отношение на обучението нормативът е пределно конкретен и по отношение кои категории работници подлежат на обучение и по отношение на формата за удостоверяване на обучението:

Чл. 281.(от КТ)  Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа.

(2) Работниците и служителите, работата на които е свързана с използуване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

Естествено подготовката на едно обучение изисква малко повече подготовка. Става въпрос (най-вече, но не само) за новопостъпили работници и подходите за тяхното пбучение. На първо място трябва да имате разработен план (идея) на какво искате да научите (обучите) новопостъпилите работници, да ги разделите на отделни категории. Трябва да подготвите учебни програми, конспекти с тематиките, нагледни материали, учебни пособия. Трябва да определите обучителите и тяхната подготовка (обучение). В зависимост от групата на работниците се определя и продължителността на обучението. Подгответе процедура и методология за проверка знанията на новопостъпилите работници и служителите по правилата за осигуряване на безопасност и здраве.

И накрая още един важен съвет: потърсете службите си по трудова медицина и се консултирайте с тях! Не забравяйте основната функция на службата по трудова медицина – тя е консултантска! Не използвайте СТМ-то да ви „готви“ пакет с документи. Защото в противен случай при допусната злополука вие ще се окажете „сготвени“!

Примери от практиката:

предишна статияХимични агенти при заваряване
следваща статияОценка на риска при ръчна работа с тежести – Повдигане и пренасяне

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук