І. Наименование на административната услуга
Обжалване на издадени болнични листи, решения на ЛКК и експертни решения на ТЕЛК

II. Правно основание
Закон за здравето
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Правилник за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ

IІІ. Характеристика
Цел: Заинтересовани лица и организации могат да обжалват и възразяват срещу актовете, издадени от органите на експертизата на временната и трайна неработоспособност.

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:

ЛКК – Лекарска консултативна комисия
ТЕЛК – Териториална експертна лекарска комисия
НЕЛК – Национална експертна лекарска комисия
РКМЕ – Регионална картотека на медицинските експертизи
РС – Регионален съвет, създаден със Заповед на директора на РЦЗ, извършващ контрол върху издадените актове от органите за експертиза на временната неработоспособност
Регионален център по здравеопазване – териториална административна структура на Министерство на здравеопазването, осъществява и организира държавната здравна политика в областта.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга

Условия и предпоставки за упражняване на правото:
Възражение от заинтересовани лица и организации срещу актовете, издадени от органите на експертизата на временната и трайна неработоспособност

Необходими документи и адресат на волеизявлението/ компетентен орган:
Жалба/молба
Оригинал на „болничен лист”
Ксерокопие на „експертно решение”

Вътрешен ход на процедурата:

Обжалвания и възражения от страна на заинтерисованите лица и органи/освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, фонд ”Рехабилитация и социална интеграция” и органите на медицинската експертиза се правят:
Срещу решенията на лекуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред Лекарска консултативна комисия/ЛКК;
Срещу решенията на ЛКК- в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
Срещу решенията на ТЕЛК- в 14-дневен срок от получаването им пред НЕЛК;
Срещу решенията на НЕЛК – пред Софийски градски съд по реда на Закона за административнато производство;
Регионалният съвет изпраща жалбата на ЛКК в 3-дневен срок от получаването и;
Регионалния съвет се произнася по жалбите в 10.дневен срок след повторна експертиза на временната неработоспособнос, извършена от определена от него СЛКК съобразно вида на заболяването;
В случаите на установено нарушение при издаването му РС отменя обжалваното експертно решение, като работоспособността се установява с решението на повторната експертиза;
Решението на РС за отменяне на екпертното решение и решението на повторната експертиза се изпращат на заинтерисованите от експертизата лица/освидетелстваните, осигурителите и НОИ/, както и на РЗОК;
Обжалването на решението на ЛКК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК е пречка за обжалването му и пред РС по чл.111 от закон за здравето;
Решението на РС за отхвърляне на подадена жалба като неоснователна не е пречка за обжалване на решение на ЛКК пред ТЕЛК. В този случай срокът започва да тече от получаване на решението на РС;
Решението на повторната екпертиза може да се обжалва по реда на чл.112, ал.1, т.2, а именно- срещу решенията на ЛКК-в 14- дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;
В случаите на постановяване на „ особено мнение ” на член от РС, решението се изпраща в Националния съвет по медицинска експертиза в 3-дневен срок от датата на постановяването му;
РС отказва да открие процедура в случаите на пресрочена жалба;
Копие от утвърдените Правила се предоставят на разположение на Директора на ТП на НОИ и Директора на РЗОК за сведение и изпълнение от техните представители в Регионалния съвет.

Мл. експерт в сектор „РКМЕ” към РЦЗ приема медицинската документация на лицата, проверява тяхната достоверност и наличен клиничен минимум за представяне пред ТЕЛК за определяне на група инвалидност, след което създава МЕД;

Мл. експерт проверява ежеседмично в РКМЕ постъпилите експертни решение след изтичането на 14 – дневния законов срок, в който заинтересовани лица и органи имат възможност за обжалване пред НЕЛК,на редовните ЕР се поставя параф ”Няма основание за обжалване”, подпис, дата и се изпращат в ТП на НОИ по опис в 7-дневен срок

Мл. експерт проверява за технически грешки и непълноти и връща обратно експертното решение в съответната ТЕЛК, обжалваните от него или други експертни решения с гриф „особено мнение” изпраща в НЕЛК-София със съпроводително писмо, където описва мотивите за това решение;

Гл. експерт извършва проверки, свързани с изпълнението на въведения ред и начин за движение на медицинските експертни досиета/МЕД/, които се предоставят за служебно ползване между РКМЕ и ТП на НОИ;

Гл. експерт извършва проверки, свързани с възможностите за обжалвания и възражения от страна на заинтересовани лица и органи;

РКМЕ изпраща в НЕЛК не по-късно от следващия работен ден от подаване на жалбата срещу решенията на ТЕЛК(чл. 38, ал. 1 НЕР);

РКМЕ изпраща в картотеката по постоянния му адрес за образуване на МЕД, когато лицето е освидетелствано от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес;

Във връзка с чл.57 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ изпраща по постояння адрес на лицето първия екземпляр по опис до ТП на НОИ, след като е проверил, че всички страни са уведомени и срокът за обжалване по реда на чл.61, ал.1 е изтекъл;

С писмо с обратна разписка се изпраща експертното решение на работодателя, на НЦЗИ и на други лица и институции съобразно конкретния случай.

Резултат от процедурата:
Начин и срокове за упражняване на правото – в 14 дневен срок от получаването им пред съответния орган на медицинската експертиза на работоспособността.
Начин на упражняване на правото – чрез решения на контролните органи по експертиза на работоспособността.

предишна статияЗдравни досиета
следваща статияПериодични медицински прегледи

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук