LOGO

Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

Оценка на риска при работа с опасни химически вещества.

Тук ще разгледаме интересна методика разработена от федералният институт за безопасност и здраве при работа в Германия (BAuA). Методиката се състои от четири основни стъпки. Оценяват се опасностите от вдишване и кожен контакт.

Определяне на групите на опасност (при вдишване)

Препарати и вещества без определена пределно допустима концентрация

При наличие на вещества без определена пределно допустива концентрация, групата на опасност при „вдишване“ се извлича от Н фразите. Групата на опасност е мярка за потенциала на опасност на опасно вещество. Потенциалът на опасност нараства в групите на опасност от А – Е.

В група Е (най-опасната групата) попападат вещества, които са класифицирани като канцерогени, мутагени или увреждащи репродуктивната способност на човека.

Забележка за въглеводородни смеси:
Групата на опасност за въглеводородни смеси се определя чрез граничната стойност на работното място на сместа съгласно Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа. Граничните стойности на работното място за въглеводородни смеси са разделени на 4 групи.

  • C5 – C8 Алифатни – Група на Опасност (ГО) А
  • C9 – C15 Алифатни – Група на Опасност (ГО) В
  • C7 – C8 Ароматни Група на Опасност (ГО) В
  • C9 – C15 Ароматни Група на Опасност (ГО) В

Определяне на количествената група (при вдишване)

Като част от наблюдението на място, се определя големината на количеството на опасното вещество, с което обикновено се работи по време на дейността и продължителността на дейността. Задайте количествената група като използвате таблицата по-долу.

Определяне на количествената група в зависимост от използваното количество опасни химични вещества.

Моля, обърнете внимание, че не винаги общото количество на препарата или химическото вещество на работното място определя количествената група. Така например преливането на 30 литра течност от резервоар може да се причисли към количествена група „средна“. Ако обаче се съмнявате, трябва да използвате групата с по-високо количествено използване.

В случай на използване на течни опасни вещества на големи повърхности (напр. боядисване, почистване), за база трябва да се вземе използваното количество за работен ден, а не за дейност, например в групата „малка“ количеството използвано вещество не трябва да надвишава 1 литър за работен ден.

Тук освен количествената група би трябвало и да отбележите и продължителността на дейността.

Определяне групата на летливост (при вдишване)

За определяне групата на летливост е необходимо да разполагате със следната информация:

  1. Точка на кипене на опасното вещество(за течности вижте информационния лист за безопасност в раздел 9)
  2. Поведение на опасното вещество като скорост на утаяване, размер на прашинките (в случай на твърди вещества, предварителна оценка чрез инспекция и наблюдение на място, както и определяне на концентрация на праха – респирабилна и инхалабилна фракция).

В случай на течни опасни вещества, които се използват при стайна температура (20 °C), групата на летливост е резултат от точката на кипене (bp) или налягането на парите на опасното вещество. Ако е даден диапазон, изберете най-ниската стойност и вижте съответната група на летливост в таблицата по-долу.

Определяне групата на летливост на използваните вещества.

Водните разтвори се причисляват към групата с „нискa“ летливост, ако разтворените компоненти (напр. соли) имат ниска летливост и разтворите не се разппръскват под формата на мъгли или аерозоли.
Аерозолите са причислени към групата на „висока“ летливост (например разпръскване на разтвори на препарати за растителна защита).

Рисково ниво и мерки за превенция

Чрез комбиниране на резултатите от стъпки 1 до 3, вие получавате нивото на въздействие и необходимостта от защитни мерки. В зависимост от нивото на въздействие може да са необходими допълнителни действия.

Определяне на рисковото ниво и съответните мерки за превенция.

Мерките за превенция трябва да са съобразени с основните принципи за превенция регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Същевременно работодателите (или тези, които харчат парите за мероприятията) внимават и за целесъобразност на мерките и пропорционалност (принципа на ALARP).