Целта на оценката на риска е да идентифицира и след това да намали нивото на риск на извършваната работа по повдигане на тежести. Определете задачите, които трябва да бъдат оценени. Изберете тези от тях, които представляват голяма опасност или от които се оплакват работещите. Проведете разговори с работещите – те ще ви предоставят ценна информация. Водете си записки. Наблюдавайте внимателно изпълнението на задачата и ако е необходимо направете видеозапис (който ще бъде анализиран по-късно). Работниците често изпълняват различни видове задачи свързани с повдигане, пренасяне, бутане и теглене на товари. При необходимост разделете задачите на подзадачи. Работете с хронометър или друг вид устройство за отчитане на отделните времена за извършване на операциите и подзадачите.

Определяне границите на риска:

З = ЗЕЛЕНО
Нисък риск. Въпреки, че рискът е нисък трябва да се имат предвид отделните групи работещи, които са податливи на този риск като: беременни жени, хора с увреждания, работници претърпели инциденти, малди и неопитни работници.

Ор = ОРАНЖЕВО
Среден риск. Или средни нива на риск. Изпълняваните задачи трябва да се пручат внимателно.

Ч = ЧЕРВЕНО
Високи нива на риск. Необходими са незабавни мерки. Висок риск от травми, наранявания и заболявания на опорно-двигателния апарат.

В = ВИОЛЕТОВО
Неприемливи нива на риск. Тези дейности по повдигане и пренасяне на тежести могат да доведат до сериозни травми и нараняване. Дейноста трябва да се подобри или да се прекрати.

А ) Съотношение между теглото на товара и честотата на повдигане

Забележете влиянието на съотношението между честотата на извършваните операции  и теглото на повдигания товар. От графиката по-долу се вижда ясната зависимост – колкото повече се увеличава честотата и теглото на повдигания товар толкова повече се повишава рискът (Съответно цветовата зона ).

Ако установите, че се намирате във виолетовата зона – трябва да се предприемат спешни мерки за реорганизиране на задачата. Съществува непосредствена заплаха и риск от увреждане на опорно-двигателния апарат.

Норми повдигане
Съотношение между теглото на товара и честотата на повдигане

Б ) Разстояние на ръцете от кръста

Тук критерий за оценка е разстоянието на тежестта от кръста или така нареченото лостово правило. Да се има предвид и най-лошия сценарий (worst case scenario) – навеждане и повдигане от земята или оставяне на земята (тоест както най-често се случва работниците се навеждат за да вземат и повдигнат тежък предмет вместо да приклекнат)

Зависимост на риска от разстоянието на товара от „опорната точка“ – кръста. Ако проявите малко въображение – това прилича на товарна диаграма на мотокар или друго повдигателно устройство.

В ) Вертикални зони

Наблюдавайте вертикалното положение на ръцете на работещия (при започването на повдигането и при приключване). Най-лошия сценарий е повдигане на тежки предмети от нивото на земята или над нивото на главата като е показано схематично над червенат зона.

Зависимост на риска от вертикалното положение на товара.

Г ) Усукване на торса и навеждане встрани

Наблюдавайте торса на работника по време на повдигане на товара. Ако видите извиване на торса (спрямо бедрата) или странично накланяне при повдигане на товара – оранжева зона. При едновременно извиване и накланяне – червена зона (висок риск).

Зависимост на риска от усукването на торса и навеждането встрани.

Д ) Ограничения на работната поза

Потърсете фактори, които принуждават работниците да съобразяват (променят) работната си поза . Ако движенията им са ограничени при повдигане поради  пространствени ограничения (напр. Повдигане в тесен коридор или в претъпкано или неорганизирано място за съхранение) или повдигане през тесни пролуки – тогава имаме оранжева зона или среден риск . Ако работната позата е силно ограничена или принудителна (напр. повдигане в зони с нисък таван) цветната лента е червена и имаме висок риск.

Зависимост на риска от ограниченията на работната поза.

Е ) Захват на товара

Наблюдавайте качеството на захвата, който работникът може да използва, за да се захване и контролира товара. По време на повдигането може да се наложи работникът да премести ръцете си за по-добър захват на обекта. Ако това е така, преценете „най-лошия сценарий“.

Зависимост на риска от захвата.
Зависимост на риска от захвата.

Ж ) Състояние на подове

Да се вземе под внимание състоянието на подовете и настилката, където се извършва задачата. Имайте предвид, че при работа на открито състоянието на настилката ще зависи от времето. Винаги преценявайте „най-лошия сценарий“.

Зависимост на риска от състоянието на подовете.

З ) Работна среда

Наблюдавайте работната среда и отбелязвайте дали операцията по повдигане на тежести се извършва:

при екстремни температури*; при силни въздушни течения; или при екстремни условия на осветеност (тъмно, яръко или при лош контраст). Ако е налице един от рисковите фактори, отбележи 1, ако са налице два или повече от рисковите фактори, резултат 2.

Зависимост на риска от работната среда.

Блок схема на процеса по оценяване а риска при ръчна работа с тежести –повдигане

Блок схема на процеса по оценка на риска – Ръчна работа с тежести – повдигане.