Основни принципи на превенция нормативно определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

  1. избягване на рисковете;
  2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
  3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
  4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
  5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;
  6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
  7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори;
  8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
  9. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
  10. даване на съответни инструкции на работещите.

Да припомним набързо етапите на оценката на риска като вземем елементарен пример на дейност свързана с почистване на повърхности с препарат за почистване и обезмасляване:

Оценка на риска като етап от превенцията
Оценката на риска като част от принципете на превенция.

В случая имаме риск, който не можем да избегнем и сме го определили като среден. Нека сега да разгледаме какви са възможностите за ограничаване на риска:

Йерархия на принципите на превенция

Преди да се започне с прилагането на принципите на превенцията и предприемане на мерките за защита трябва да се имат предвид и последователността на предприемане на мерки за превенция, тяхната цена и целесъобразност.

Законодателят е предвидил следното:

Здравословните и безопасните условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване се осигуряват с проектирането, изграждането, реконструкцията, модернизацията, въвеждането им и процеса на тяхната експлоатация, както тяхното поддържане, ремонт и извеждане от действие.

Или казано по друг начин – ако дадено производство или обект не е съобразен с нормативните актове по безопасност още на етапа на проектиране това води естествено до големи разходи на време и пари за привеждането му в съответствие след въвеждането му в експлоатация. Ето защо е важно за работодателите още при планиранирането на строителство, разширение на производствени процеси или закупуване на работно оборудване да вземат под внимание и нормативните изисквания за безопасност. Или високите рискове за здравето и безопасността изискват по-ефективни мерки за защита, които от своя страна изискват повече средства. При нормални условия и при процеси с невисоки рискове за работодателя остават мероприятията по поддръжка на технологичното оборудване, обучения инструктажи и пофишаване на квалификацията на персонала, административни мерки и евентуално лични предпазни средства.

Превенция и управление на дейностите по безопасност и здраве

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук