Нормативните изисквания за създаване на пожарно досие са регламентирани в (виж чл. 8 (1)) Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Допуска се обектите,  в които  пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души и в които броят на работещите е по-малък от 5 (виж чл.9 (3)) да не се разработва пожарно досие. Вместо това се „изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта“.

Досието се съхранява на обекта за който е разработено. Поддържането и съхранението се осъществява от длъжностно лице определено със заповед на работодателя или от самия работодател.

Съдържание на пожарно досие (виж чл.9 от Наредба 8121з-647):

Вътрешни правила за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.)

При създаването на вътрешните правила за осигуряване на пожарна безопасност трябва да се има предвид и следните принципи за пожарна безопасност:

 1. Ограничаване или недопускане на източници на запалване. Основни източници на запалване са:
  • Топлинна енергия генерирана по време на химични реакции (топлина от окисление, топлина от горене, топлина от разтваряне, самонагряване, топлина от разпадане и др.). Или казано по друг начин недопускане на открити пламъци или горене (включително тютюнопушене) извън определените за целта места. Недопускане складиране и съхранение на материали в състояние предразползагащо самозапалване. Извършване на ремонтни или възстановителни работи изискващи открит огън или методи свързани с отделяне на искри (заваряване, рязане и др. ) да се осъществяват по предварително утвърдени процедури като се вземат всички мерки за недопускане на неконтролируемо горене.
  • Електрическа топлинна енергия (топлина на съпротивление, индукционна топлина, топлина от елтрически дъги, искрене, електростатично разреждане, топлина от късо съединение и др.). Тук естествено трябва да се обърне внимание на експлоатацията на електрическото обзавеждане и неговата правилна експлоатация и изрядно поддържане. Да не се допуска претоварване на електрическата инсталация с консуматори на електрически ток, които надвишават капацитета на вътрешната мрежа. Редовни проверки на състоянието на електрически уреди, удължители, външно положени кабели, осветителни тела, разпределителни табла. Ежегодни проверки на мълниезащитните и заземителни инсталации. Други превантивни мерки свързани с недопускане на елетрическа топлинна енергия в зависимост особеностите на обекта.
 2. Ограничаване или недопускане на натрупването на горими вещества. Под горими вещества да се разбират всички твърди, течни и газообразни вещества, които при обикновени условия и при източник на запалване могат да се запалят и да горят самостоятелно.  Натрупването на горими материали на места непредвидени за това води до повишен риск от пожар. Такива горими материали могат да бъдат горими отпадъци събрани и струпани в полиетиленови чували, празни хартиени или картонени опаковки, дървен амбалаж (палети, празни дървени каси и др.), мазни парцали, опаковки от масла, бои и др., отпадъчни продукти при различни производства.  Такива горими материали могат да представляват и сухи треви и храсти на територията на предприятието, които лесно могат да бъдат запалени и да пренесат огъня в сградите. Тук е редно да се знае, че сградите се проектират като предварително се знае функционалното предназначение на използваните помещения и се избират съответните пасивни и активни мерки за пожарна безопасност. В този смисъл не е добра идея в помещения в които не е предвидено наличието на определен обем горими  материали да се складират такива и след това да се чудим на смръщената физиономия на служителите на РС ПАБ когато видят това.
 3. Пътища за евакуация и аварийни изходи. Това са определените маршрути и изходи за напускане на сградата в случай на авария или пожар. Много често в големите обекти освен основните входове и коридори по които се влиза и излиза от обекта са предвидени и допълнителни аварийни такива.  При нормални обстоятелства те не се ползват от никого и често служат за временни и не толкова временни складове. Естествено трябва да се създаде необходима организация тези маршрути и изходи да бъдат достъпни и свободни във всеки един момент.
 4. Пожарогасители, противопожарни табла, пожарни кранове, бутони за пожарно известяване и др. Тези средства за пожарогасене и известяване се поддържат в изряден вид и със свободен достъп. Противопожарните табла не се използват за шкафове за съхранение за инвентар и лични вещи.
 5. Главни и разпределителни табла – поддържат се със свободен достъп до тях, помещенията с главни разпределителни табла не се ползват като складове, съблекални, почивни и др.
 6. Знаци и табели по пожарна безопасност – знаците и табелите по пожарна безопасност се поддържат чисти и видими, при необходимост се заменят с нови.
 7. Аварийно и евакуационно осветление – за обекти и помещения, които са обитаеми денонощно и за затворени обекти без източници на естествено осветление – предполага се редовното проверяване на изправносттана осветлението, както и обезпечаване на енергийното му захранване.
 8. Инструкции за използваните пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации – в зависимост от характеристиката на обекта и използваните системи.
 9. Обучения и инструктажи – включване на теми по пожарна безопасност в началните и периодични инструктажи на работниците и служителите (и външни посетители) съобразени с конкретния обект и дейност. Обучението и инструктажа да включва задължително теми като места и разположение на пожарогасителните средства, методи и начини на известяване, евакуация – маршрути, изходи, сборни пунктове, поведение при възникване на пожар, авария или бедствие.

Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др.

Точната форма и съдържание на планът за действие при пожар е даден в Приложение 1 от Наредба № 8121з-647.

Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите.

Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.

Планове се разработват за обекти:

1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;

2. от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;

3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

Плановете за евакуация се състоят от текстова и графична част. Изискванията към графичната част са подробно описани в приложенията на Наредба № 8121з-647.

За спазването на изискванията за ПБ се издават заповеди с които се уреждат:

1. Редът за извършване на огневи работи;

2. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

3. Забранените места за пушене и използване на открит огън;

4. Редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

5. Редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;

6. Правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

7. Редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина;

8. Периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

9. Редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво;

10. Определянето на длъжностни лица по чл. 6, ал. 1, т. 3.

В пожарното досие трябва да присъстват още:

Протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 8121з-531.

Съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) – за да не ви пишат едни и същи констативни протоколи всеки път!

Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.)

Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита, начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите – това е схема на блокировките, които са реализирани в обекта.

Протоколи за проведена учебна евакуация.

предишна статияОпасни зони
следваща статияАварийни планове

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук