1. Обхват

По-долу са дадени някои от най-важните изисквания за изграждане на малки складови съоръжени я за съхранение на газови бутилки (максимум 50 Бутилки) за инертни, окислителни(газове спомагащи горенето) и горими газове.

2. Съхранение на газови бутилки под налягане

Склад за газови бутилки под налягане е определено място, където постоянно се съхраняват пълни или празни газови бутилки под налягане.

3. Общи изисквания

 • Персоналът отговорен за съхранението и работата с газовите битилки от склада трябва да е обучен и инструктиран за работа с газове под налягане, да е запознат с инструкциите за безопасна работа, както и със свойствата на газовете, които се съхраняват в склада;
 • Извършено е оценяване на рисковете при работа и съхранение на газове под налягане;
 •  Достъпът до склада е ограничен. Опасностите и регламентирането на достъпа са обозначени със знаци и табели:
 • Опасността от превозни средства (напр. защита срещу сблъсък) трябва да се изключи – или да се предприемат подходящи мерки за това чрез поставяне на подходящи защитни елементи (бордюри, пилони, стълбове…);
 • Газовите бутилки под налягане трябва да са разположени на равна повърхност, да стоят стабилно и да са обезопасени срещу падане, напр. съхранение в палети, монтаж в групи и т.н.;
Обезопасяване на газови бутилки с помощта на вериги.
 • Осигуряване на достатъчно място за манипулиране с газови бутилки (място за преместване, ранжиране, влизане с количка и т.н.);
 • Вентилите трябва да бъдат плътно затворени и да са защитени – чрез осигурена защита като предпазни капаци;
 • Трябва да се спазва минимално разстояние от източниците на топлина и радиаторите;
 • Осигурен ожарогасител и телефон с с табела на която да са изписани спешните номера в случай на авария;
 • Не се допуска съхранение и складиране на газови бутилки в критични зони като стълбищни клетки, коридори, евакуационни пътища, гаражи и проходи;
 • За складови помещения под нивото на земята трябва да се спазват специални разпоредби и нормативи;
 • Когато съхранявате запалими газове в помещенията, трябва да се спазват опасните зони (виж т.6);
 • Газови бутилки под налягане с втечнен газ (напр. пропан, бутан) трябва да се съхраняват изправени (в изправено положение);
 • Не се допуска прехвърляне на газове (от бутилка в бутилка) и ремонтни дейности в складовете.

4. Съхранение на открито

За складове на открито се приемат помещения, които са отворени поне от две страни. Една страна на помещение се счита за отворена, ако тя се състои от телена мрежа или други подобни.

Безопасното разстояние до съседните системи, които може  да представляват опасност (напр. склад с запалими вещества), е най-малко 5 m;  Защитна стена с височина 2 m от негорими строителните материали могат да заменят безопасното разстояние.

5. Съхранение в помещения (на закрито)

5.1 Общи изисквания

 • Стените на съседните помещения и външните стени на склада трябва да бъдат изпълнени поне огнезащитни. Покривът трябва да е достатъчно устойчив на летящи искри и лъчиста топлина;
 • Подовото покритие трябва да е огнезащитно(негоримо) и гарантира стабилна позиция за газовите бутилки под налягане;
 • В складовите помещения не трябва да има ями, канали или канализация (отпадни води)  без надеждно уплътнение, входове или други отворени проходи към мазета;
 • Освен това не трябва да има санитарни, вентилационни или други отвори за комини.
 • Да се осигурява достатъчната вентилация на склада (отвор на вентилационна площ най-малко 1% от подова площ).
 • В складовете не се допуска наличие на други горими вещества (напр. Горими течности, дърво, хартия).
 • Складовите помещения, в които се съхраняват повече от 25 пълни бутилки, не може да се намират под или над други помещения, които се използват за постоянно пребиваване.

5.2 Изисквания за горими газове

 • Ако стените на складово помещение е в непосредствена близост до път за обществено движение, тези стени не трябва да имат врати или прозорци на височина под 2 m(с изключение на самозатварящо се огнезащитни врати);
 • Между газови бутилки под налягане с окислителни газове и газови бутилки под налягане със запалими газове трябва да се осигурява разстояние от най-малко 2 m.

6. Зони с потенциална опасност

Това са зони, в които могат да се създадат опасните концентрации на газ при нормални условия на експлоатация като например при свързване или разкачване на тръбопроводни връзки или при отваряне на вентили. (Прочете публикацията „Експлозивна атмосфера“ за повече информация).

6.1 Общи изисквания

 • Зоните с потенциална опасност да се обозначават с предупредителни знаци;
 • В района на опасните зони да няма източници на запалване;
 • Допускат се само превозни средства, на които е разрешено да се движат в плизост до склада. – Електрическите инсталации трябва да са  взривозащитно изпълнени (ЕХ)  в съответствие със Зона 2;
 • Не се Допуска опасната зона да се простира до съседни сгради или зони за обществен транспорт.

6.2 Изисквания за складове на закрито

Опасната зона (съхраняваните бутилки) се простира съгласно таблица 1.  За помещения с подова площ до 20 м², цялото  помещение представлява една зона на опасност. При съхранение  на запалими газове трябва да бъде поставен и предупредителният знак за опасност от експлозия (ЕХ).

В зони на опасност от бутилки с втечнен газ (например пропан, бутан) не трябва да има ями, канали без уплътнение и да няма проходи с достъп до мазе или други отворени връзки до мазета. Освен това не трябва да има санитарни, вентилационни или други отвори за комини.

6.3 Изисквания за съхранение на открито

Когато се съхраняват газови бутилки под налягане на открито не може да се определи зона на опасност (или да се докаже ExZone). Оборудване под налягане в затворено състояние са технически уплътнени (няма изпускане на газа). Образуването експлозивна атмосфера не е възможно, освен ако клапан или вентил не бъде манипулиран или развит.

6.4 Размери на опасните зоните

 • За запалими газове, по-тежки от въздуха (напр. Пропан, бутан);
 • За запалими газове по-леки от въздуха (например ацетилен, метан, водород).
Таблица 1 – определяне границата на опасната зона;
Размер на опасната зона при група от бутилки за сгъстени газове;

Приложения:


Знаци за обозначаване на складовете:

Табела за склад за бутилки сгъстени газове

Други източници:

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите:

Чл. 87. При съхраняване, превозване или използване на бутилки с горими газове и кислород същите се защитават от действието на източници на топлина с оглед недопускане нагряването им над максималната стойност на температурата, определена в инструкцията за експлоатация на производителя.

Чл. 88. Бутилките с кислород и други газове се поставят на разстояние не по-малко от 1 m от отоплителни радиатори и на разстояние 5 m от мястото на огневите работи, печки и други източници на огън или топлина. Между работещите бутилки за кислород и ацетиленовите генератори се осигурява разстояние най-малко 5 m.

Чл. 89. При извършване на огневи работи с използването на ЛЗТ се осигурява разстояние най-малко 5 m между бутилките с кислород и съдовете с ЛЗТ.

Чл. 90. При манипулации (подреждане, местене, транспорт и др.) на празни бутилки за кислород и горими газове се спазват същите мерки за пожарна безопасност както за пълни бутилки.

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.

Чл. 472. (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Минималните разстояния от кислородни станции и станции за пълнене на кислородни бутилки със складове за пълни бутилки в тях, както и от самостоятелни открити и закрити складове за пълни бутилки до сгради, съоръжения и пътища се определят съгласно таблица 44.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2014 г.) Разрешава се в станции, проектирани само за бутилки, да се съхраняват до 12 000 бутилки. В случай че в сградата са предвидени други производства, се допуска съхраняване на не повече от 4000 бутилки.

(3) Разрешава се под самостоятелни навеси с конструктивни елементи, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, да се съхраняват до 250 бутилки. Навесите се отделят посредством ограда, изпълнена от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 (вкл. метална мрежа), с височина най-малко 1,6 m.

(4) Под навеси, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и разположени до стени без отвори на сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост, се разрешава да се съхраняват до 80 бутилки, а до сгради от IV и V степен на огнеустойчивост – до 12 бутилки в метални шкафове.

(5) Разрешава се в сгради с друго предназначение да се съхраняват до 20 бутилки, при условие че помещението е отделено от съседните помещения посредством стени, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, с непосредствен изход навън и с остъклени площи най-малко 0,03 m2 на 1 m3 от обема му.

(6) В производствени цехове от категория по пожарна опасност Ф5Д се разрешава съхраняване на групи по 12 бутилки. Разстоянието между групите е най-малко 24 m.

Чл. 605. (1) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Разрешава се съхраняване на бутилки с втечнени горими газове в едноетажни надземни хранилища от I и II степен на огнеустойчивост и на открито под навеси от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, защитени от преки слънчеви лъчи. Общият геометричен обем на съхраняваните втечнени горими газове е не повече от 120 m3. Газобутилковите инсталации се разделят посредством стени с огнеустойчивост ЕI 120 на отделни секции с вместимост до 20 m3.

ПРАВИЛНИК № Д-01-016 ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА, СЪХРАНЯВАНЕТО И УПОТРЕБАТА НА КИСЛОРОД

предишна статияЧовешки фактор при работа или психологически причини за възникване на злополука!
следваща статияРазширяване на опасната зона при извършване на огневи работи на височина

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук