Кожен сенсибилизатор:

Вещество, което предизвиква алергична реакция при контакт с кожата. Определението за „кожен сенсибилизатор“ е еквивалентно на това за „контактен  сенсибилизатор“;

Твърдо вещество или смес:

Вещество или смес, което/която не съответства на определенията за течност или газ;

Вдишване:

Навлизане на течно или твърдо вещество в трахеята и долните дихателни пътища непосредствено през устната или носната кухина или косвено при повръщане;

Опасност при вдишване (на пари, аерозоли, прахове:)

Тук са включени остри (акутни) ефекти такива като химическа пневмония, различни степени на увреждане на белия дроб или смърт след попадане на токсини във въздушния тракт. Под вдишване се има предвид навлизане на твърди частици или течности директно през устната или носна кухина или индиректно при повръщане, в трахеята и долните респираторни пътища.

Канцероген(-ност):

означава химични вещества или смеси, които предизвикват рак или увеличават вероятността от възникването му (случаите на възникване).

Експлозивно вещество:

твърдо или течно вещество (или смес от вещества), които сами по себе си са способни чрез химична реакция да образуват газ при такава температура, налягане и скорост, че да причинят вреда на обкръжаващата среда. Пиротехническите вещества са включени дори и в случаите, когато не отделят газове;

Дразнене на кожата:

причиняване на обратимо увреждане на кожата след прилагане на изпитваното вещество в продължение на не повече от 4 часа;

Дразнене на очите:

предизвикване на изменения в очите в резултат от съприкосновението на изпитваното вещество с външната повърхност на очите, които са напълно обратими в рамките на 21 дни след въздействието;

Запалим газ:

газ, който има интервал на запалимост във въздуха при 20°C и нормално налягане 101,3 kPa;

Запалима течност:

течност с точка на възпламеняване не по-висока от 60°C. Точка на възпламеняване означава най-ниската температура (коригирана към стандартно налягане 101,3 kPa), при която прилагането на източник на запалване води до възпламеняване на парите на течността при определени условия на изпитване;

Запалимо твърдо вещество:

твърдо вещество, което е лесно запалимо или може да предизвика или допринесе за пожар чрез триене;

Предупреждение за опасност:

фраза, определена за клас и категория на опасност, която описва естеството на опасностите, свързани с опасното вещество или смес, включително, когато е уместно, степента на опасност;

Опасно: изпълняващо критериите по отношение на физичните опасности, опасностите за здравето или опасностите за околната среда, определени в части 2—5 на приложение I към CLP;

Етикет:

подходяща група от ръкописни, печатни или графични информационни елементи относно опасни вещества или смеси, избрани по важност за съответния отрасъл(ли), която е нанесена или отпечатана върху, или прикрепена към контейнера, непосредствено съдържащ опасното вещество или смес или към външната опаковка на опасните вещества или смеси (определението е в съответствие с глава 1.2 на GHS на ООН);

Елемент на етикета:

определен вид информация с хармонизирана употреба в етикет, например пиктограма за опасност, сигнална дума;

Смес:

смес или разтвор, съставен от две или повече вещества. Въпреки това глава 1.2 на GHS на ООН в края на идентичното определение включва фразата „в която те не реагират”;

Клас на опасност/категория на опасност:

Характерът/степента на физическа опасност, опасност за здравето или околната среда (член 2, параграфи 1 и 2 на CLP).

Мутаген:

агент, който предизвиква увеличаване на честота на мутациите в популациите от клетки и/или организми;

Мутация:

постоянна промяна в количеството или структурата на генетичния материал в дадена клетка;

Опасно:

Вещество или смес, за което са изпълнени критериите за физични опасности, опасности за здравето или опасности за околната среда, определени в приложение I към CLP, е опасно (член 3 на CLP).

Органичен пероксид:

органично вещество в течно или твърдо състояние, което съдържа двувалентна -O-O-структура и може да се разглежда като производно на водородния пероксид, където един или и двата водородни атома са заместени с органични радикали. Терминът включва и формулировки (смеси) на органични пероксиди;

Оксидиращ газ:

всеки газ, който може, обикновено чрез осигуряване на кислород, да предизвика или да съдейства за запалване на други вещества в по-голяма степен, отколкото въздухът;

Оксидираща течност:

течно вещество, което само по себе си може да не е запалимо, но обикновено посредством отделяне на кислород, може да предизвика или да спомогне за горенето на друго вещество;

Оксидиращо твърдо вещество:

твърдо вещество, което само по себе си може да не е запалимо, но обикновено посредством отделяне на кислород, може да предизвика или да спомогне за горенето на друго вещество;

Въведено вещество: вещество, което отговаря на поне един от следните критерии:

(a) включено е в Европейския списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS);

(b) произведено е в Съюза или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 1 януари 2007 г., но не е пускано на пазара от производителя или вносителя поне веднъж за изминалите 15 години преди влизането в сила на регламента REACH, при условие че производителят или вносителят имат документирани доказателства за това; и

(c) пуснато е на пазара в Съюза или в страните, присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 1 януари 2007 г., от производителя или вносителя по всяко време между 18 септември 1981 г. и 31 октомври 1993 г. включително, и преди влизането в сила на регламента REACH е било нотифицирано по смисъла на първото тире от член 8, параграф 1 на Директива 67/548/ЕИО, във версията на член 8, параграф 1 след изменението, внесено с Директива 79/831/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, установено в регламента REACH, при условие че производителят или вносителят имат документирани доказателства за това;

Пиктограма:

Графична композиция, която включва определен символ заедно с други графични елементи, например рамка, фонов мотив или цвят, която е предназначена да даде специфична информация за съответната опасност (член 2, параграф 3 на CLP).

Препоръка за безопасност:

фраза, която описва мярката или мерките, препоръчвани с цел намаляване или предотвратяване на вредните ефекти, резултат от експозицията на опасно вещество или смес при употребата или изхвърлянето/обезвреждането им;

Пирофорна течност:

фраза, която описва мярката или мерките, препоръчвани с цел намаляване или предотвратяване на вредните ефекти, резултат от експозицията на опасно вещество или смес при употребата или изхвърлянето/обезвреждането им;

Пирофорна течност:

течност, която дори и в малки количества лесно се запалва в рамките на пет минути след като се окаже в контакт с въздуха;

Пирофорно твърдо вещество:

твърдо вещество, което дори в малки количества лесно се запалва в рамките на пет минути след като се окаже в контакт с въздуха;

Пиротехническо изделие:

изделие, съдържащо едно или повече пиротехнически вещества;

Пиротехническо вещество:

вещество или смес от вещества, предназначени да предизвикат ефект посредством топлина, светлина, звук, газ или дим, или комбинация от всички тези ефекти в резултат от недетонационни, самоподдържащи се екзотермични химични реакции;

Предупреждение за опасност:

Предупрежденията за опасност описват характера на опасностите на дадено вещество или смес, включително, където е уместно, степента на опасност (член 2, параграф 5 на CLP).

Например H315: Предизвиква дразнене на кожата.

Респираторен сенсибилизатор:

вещество, което предизвиква свръхчувствителност на въздушните пътища, когато попадне в тях при вдишване;

Репродуктивна токсичност:

включва странични ефекти върху сексуалната функция и оплодителна способност на пълнолетни жени и мъже, също и предаване върху поколението.

Сенсибилизиращ:

Сенсибилизиращ респираторните пътища: означава вещество или смес, което предизвиква хиперсензитивност на ввъздушните пътища след вдишване на сенсибилизиращо вещество или смес.

Сенсибилизиращ кожата:

вещество, което предизвиква  алергична реакция след контакт с кожата. Терминът ‘сенсибилизиращ кожата’ е еквивалентен на ‘контактно сенсибилизиращ’.

Самонагряващо се вещество:

твърдо или течно вещество, различно от пирофорно вещество, което реагира с въздуха и без приток на външна енергия е склонно да се самонагрее; различава се от пирофорното вещество по това, че може да се запали, само когато е в голямо количество (килограми) и след продължителен период от време (часове или денонощия);

Самоактивиращо се вещество:

температурно нестабилни течни или твърди вещества, които лесно се разпадат чрез бурна екзотермична реакция, дори и в отсъствие на кислород (въздух). От това определение се изключват веществата или смесите, класифицирани в съответствие с CLP като експлозиви, органични пероксиди или като оксидиращи вещества;

Сериозно увреждане на очите:

увреждане на тъканта на очите или сериозно физическо увреждане на зрението, в резултат от съприкосновението на изпитваното вещество с външната повърхност на очите, което не е напълно обратимо в рамките на 21 дни след въздействието;

Сигнална дума:

дума, която характеризира относителното ниво на опасността с цел да предупреди четящия за нея; различават се следните две нива:

(a) „Опасно“ е сигнална дума, обозначаваща по-високите категории степен на опасност; и

(b) „Внимание“ е сигнална дума, обозначаваща по-ниските категории на опасност;

Специфична токсичност:

Всички по-значими здравни последици, които не са класифицирани другаде в GHS, които могат да повлияят върху функцията (на дадена система или орган) – обратимо или необратимо, веднага след експозицията или след това са включени в този клас

Специфична токсичност при еднократна експозиция

Специфична токсичност при продължителна експозиция

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук