Безопасен труд и безопасни условия на труд

Първоначално ще разгледаме какво се разбира под термина „безопасен труд“. Това понятие не е ли синоним на „безопасни условия на руд“?

Безопасните условия на труд са такива условия на труд, при които се изключва експонирането на вредни и (или) опасни производствени фактори или нивата на тяхното излагане не надвишават установените норми и стандарти. Както е видно, това определение не изключва наличието на потенциално опасни фактори на работното място и не съдържа каквито и да било изисквания към служителя.

Но такива условия не са достатъчни за предотвратяване на произшествия (злополуки). Първо, както беше отбелязано в първа част, поради редица причини самият служител може да извърши опасно действие, което да доведе до злополука или авария. На второ място, потенциалната опасност при определени условия може да се превърне в реална, при което се създава опасна ситуация или аварийна ситуация, изискващи от служителя да предприеме адекватни действия и поведение. И накрая, възможни са ситуации, когато сериозните последици настъпват не поради въздействието на опасен фактор, не поради безразсъдното поведение на служителя, а във връзка с неговото състояние. Представете си, че на идеалното (по критерия за безопасност) работно място служителят получава сърдечен удар поради силни преживявания (настъпили преди началото на работния ден), той губи съзнание, пада и получава травма на главата.

Следователно трябва да се признае, че безопасните условия на труд са необходимо условие, но не достатъчно за безопасна работа. Много зависи от служителя: от неговата квалификация, поведение, физическо и психическо състояние.

Въз основа на по-горните разсъждения можем да дадем следното определение на понятието „безопасен труд“:

Безопасен труд е дейност, при която се осигуряват безопасни условия на труд и служителят действа целесъобразно и безопасно както по време на изпълнението на работните операции, така и в случай на опасни ситуации, а физическото и психическото състояние на работника отговаря на нормата.

По-горе се разглеждат четири групи причини за опасни действия на работниците: 1. Не умее, 2. Не иска, 3. Не може, 4. Не е обезпечен. Очевидно, че за да се осигури безопасен труд тези причини трябва да бъдат отстранени. Тогава формулата за необходимите и достатъчни условия за безопасен труд на определен служител може да бъде представена в следната форма:

На свой ред:

Умее  = притежава професионални знания + притежава съответстващите на професията (длъжност, извършвана работа) навици, методи, техники, начини.

Иска = Рарзаботена е психологическа нагласа  за да отговори на изискванията за безопасност + Формира се положителна мотивация.

Може = физически способен + е в нормално психическо състояние.

Обезпечен = санитарно-хигиенните и материално-техническите условия на труд отговарят на нормативните и съвременните изисквания на охраната на труда.

Системата за работа с персонала с цел осигуряване на безопасен труд включва няколко подсистеми:

1. Подсистема „Професионален подбор“.

2. Подсистема „Обучение и проверка на знания“.

3. Подсистема „Пропаганда и възпитание“.

4. Подсистема „Стимулиране“.

5. Подсистема „Лечебно-профилактични и рехабилитационни мерки“.

Всяка от тях се състои от редица елементи, които в своето единство образуват това, което е обозначено като „умее“, „иска“ и „може“:

В заключение бих казал, че системата за работа с персонала и въздействието върху човешкия фактор е един от най-ефикасните инструменти за намаляване на травматизма и същевременно най-ефтиния.