Мариян Станев

43 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
https://stanev.info

Химични агенти – оценка на риска част II. Химични агенти в работна среда – проникване през кожата.

Когато работещите работят с опасни вещества могат да бъдат застрашени от тях чрез контакт с кожата. Такъв e случая при работа с вещества, които...

Укрепване на товари – принципи

Джобно помагало онагледяващо основните положения при укрепване и обезопасяване на товари при сухопътен транспорт. Допълнителна информация свързана с обезопасяване на товари Европейски насоки за най-добрипрактики от...

Химични агенти – оценка на риска част I

Химични агенти в работна среда - проникване през дихателната система Опасните химични вещества (или както се наричат в хигиената и токсикологията - промишлени отрови) постъпват...

Корозивни (разяждащи) химични агенти

Под наименованието корозивни вещества (GHS05) или “разяждащи” спадат както киселини така и основи. Тези две продуктови групи реагират бурно помежду си и в резултат...

Информационни листове за безопасност – джобно ръководство за съдържанието и пиктограмите

При работа с химични агенти (които са класифицирани като опасни*), едно от задълженията на работодателя е да информира работещите с опасни химични агенти за...

Химични агенти – термини и определения

Кожен сенсибилизатор: Вещество, което предизвиква алергична реакция при контакт с кожата. Определението за „кожен сенсибилизатор“ е еквивалентно на това за „контактен  сенсибилизатор“; Твърдо вещество или смес: Вещество...

Минимални изисквания за сигнали, подавани с ръце

Основни изисквания а) сигналите, подавани с ръце, са точни, опростени, експанзивни, лесни за извършване и разбиране и ясно различими от други подобни сигнали;б) когато двете...

Механични опасности

Определения Опасност: Възможен източник на вреда Вреда: е физическо нараняване и/или увреждане на здравето. Идентификация на опасност: е процесът на установяване съществуването на опасност и на определянето...

Лични предпазни средства за защита на ръцете

Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали...

Инструктажи и обучения по правилата за осигуряване на безопасни условия на труд.

Инструктажите като задължение и възможност Цялостната организация по безопасност и здраве обхваща всички организационни мероприятия, технически средства и методи предотвратяващи и намяляващи неблагоприятното въздействие на...

TOP AUTHORS

0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
12 ПУБЛИКАЦИИ1 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
43 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ
0 ПУБЛИКАЦИИ0 КОМЕНТАРИ

Most Read