Категория: интересно

 • Инструкция за нещо си

  Пробаbgf fed

 • Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

  Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

  Оценка на риска при работа с опасни химически вещества. Тук ще разгледаме интересна методика разработена от федералният институт за безопасност и здраве при работа в Германия (BAuA). Методиката се състои от четири основни стъпки. Оценяват се опасностите от вдишване и кожен контакт. Определяне на групите на опасност (при вдишване) Препарати и вещества без определена пределно […]

 • Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

  Брошура по безопасност на труда при извършване на строително монтажни работи

  Изработване на брошурата За изработването на тази брошура са използвани следните програми: PowerPoint, Inkscape и Paint. Естествено брошурата е взаимствана и преведена на български език. Този вид нагледни материали аз лично използвам за онагледяване на инструктажите, които провеждам с монтажни групи.

 • Ограничени пространства

  Ограничени пространства

  Анализ на опасностите при работа в ограничени пространства Защитни мерки – нормативни (какво пише в норматива) Това са минималните нормативни изисквания, които трябва да се спазят въпреки оценката и анализа на опасностите. Тоест на пръв поглед може да няма необходимост от тях, но посочените мерки трябва да се спазят. За съжаление нормативът не е много […]

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част втора

  Опасности при работа с мобилна платформа (вишка) Спазвайте инструкциите за безопасност на вишката, както и инструкциите за експлоатация! Инструкциите трябва да са във вишката! Примерни  пиктограми използвани по вишките: Внимание: Всеки път, когато вишката се движи, всички хора в работната платформа (коша) трябва да спазват правилото за  „3 -точков контакт“. Това означава – стъпали  с […]

 • Опасни зони

  Опасни зони

  Определения и нормативни изисквания За съжаление норматива по безопасност и здраве дава много оскъдна информация по отношение на организационните и технически мероприятия, които трябва да се предприемат при наличие на ОПАСНА зона или възникването на необходимост от работа в опасна зона. Опасна зона е всяка зона в и/или около работното оборудване и в работното място, […]

 • Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

  Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

  Въведение Управляемите мобилни повдигателни платформи или подвижни подемни работни площадки – ППРП по EN 280 или вишки са много ефективно помощно средство за извършване на работа на височина. Поради разнообразието от модели и възможни приложения, те се използват все по-често. Разнообразието от типове поражда множество опасности, които водят до сериозни инциденти и наранявания с фатален […]

 • Инспекцията по труда планира кампания (проверки) за превенция на „мускулно-скелетните смущения“

  Инспекцията по труда планира кампания (проверки) за превенция на „мускулно-скелетните смущения“

  ИА „Главна инспекция по труда“ се включва в общоевропейската кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС) на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC). За целта за периода март-юни 2022 г. се планирана тематична инспекционна кампания. Предстои да бъдат определени двете икономически дейности, в които тя да бъде реализирана, след анализ на резултатите от контрола […]

 • Човешки фактор и безопасност на труда – част втора

  Човешки фактор и безопасност на труда – част втора

  Безопасен труд и безопасни условия на труд Първоначално ще разгледаме какво се разбира под термина „безопасен труд“. Това понятие не е ли синоним на „безопасни условия на руд“? Безопасните условия на труд са такива условия на труд, при които се изключва експонирането на вредни и (или) опасни производствени фактори или нивата на тяхното излагане не надвишават установените норми […]

 • Знаци

  Знаци

  Вместо увод Знаците са едни от най-пренебрегваните средства за предаване на информация и информиране в онластта на безопасността. Често поради неразбиране значението на знаците и техните функции се наблюдават следните чести пропуски и ситуации: едновременно използване на различни знаци с еднакво значение; използване на нестандартни знаци без пояснение; използване на множество знаци от естетични съображения; […]