Начало Публикации

Публикации

Безопасност в складове при използване на стелажи и транспортни средства

Опасности от срутване и падане на товари от стелажи – при претоварване, препълване и товарене. Злополуките причинени от товари най-често са причинени от неправилно...

Видове инструкции. Инструкции по безопасност и здраве.

Видове инструкции. При използване на работно / технологично оборудване съществуват няколко вида инструкции: Инструкция за използване на работното оборудване;Технологична инструкция;Инструкция за експлоатация;Инструкция по безопасност и здраве;Инструкция...

Аварийни планове

Нормативни изисквания Основния нормативен документ регламентиращ разработването на Авариен план е Законът за защита при бедствия. Естествено съществуват дузина наредби и закони, които изискват под...

Пожарно досие – нормативни изисквания

Нормативните изисквания за създаване на пожарно досие са регламентирани в (виж чл. 8 (1)) Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата...

Опасни зони

"ОПАСНА ЗОНА" е всяка зона във и/или около работното оборудване и в работното място, в която работещият е експониран на риск за здравето или...

Означения на тръбопроводите. Цветно означение в зависимост от протичащита вещества.

Означения на тръбопроводите: Оцветяване - за означаване на групи протичащи вещества;сигнални пръстени - за означаване на най-важните свойства на веществата (например опасни);Маркировъчни табелки и надписи...

Алергени в предпазните ръкавици!

Списък с възможни алергени в предпазните ръкавици По-долу е представен списък с възможните опасни вещества съдържащи се (влагани) в предпазните ръкавици. Според международните стандарти за...

Укрепване на товари – принципи

Джобно помагало онагледяващо основните положения при укрепване и обезопасяване на товари при сухопътен транспорт. Допълнителна информация свързана с обезопасяване на товари Европейски насоки за най-добрипрактики от...

Информационни листове за безопасност – джобно ръководство за съдържанието и пиктограмите

При работа с химични агенти (които са класифицирани като опасни*), едно от задълженията на работодателя е да информира работещите с опасни химични агенти за...

Химични агенти – термини и определения

Кожен сенсибилизатор: Вещество, което предизвиква алергична реакция при контакт с кожата. Определението за „кожен сенсибилизатор“ е еквивалентно на това за „контактен  сенсибилизатор“; Твърдо вещество или смес: Вещество...

Минимални изисквания за сигнали, подавани с ръце

Основни изисквания а) сигналите, подавани с ръце, са точни, опростени, експанзивни, лесни за извършване и разбиране и ясно различими от други подобни сигнали;б) когато двете...

Лични предпазни средства за защита на ръцете

Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали...

Най-четени