Категория: рискови фактори

 • Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

  Опасни химически вещества. Оценка на риска при вдишване.

  Оценка на риска при работа с опасни химически вещества. Тук ще разгледаме интересна методика разработена от федералният институт за безопасност и здраве при работа в Германия (BAuA). Методиката се състои от четири основни стъпки. Оценяват се опасностите от вдишване и кожен контакт. Определяне на групите на опасност (при вдишване) Препарати и вещества без определена пределно […]

 • Ограничени пространства

  Ограничени пространства

  Анализ на опасностите при работа в ограничени пространства Защитни мерки – нормативни (какво пише в норматива) Това са минималните нормативни изисквания, които трябва да се спазят въпреки оценката и анализа на опасностите. Тоест на пръв поглед може да няма необходимост от тях, но посочените мерки трябва да се спазят. За съжаление нормативът не е много […]

 • Човешки фактор и безопасност на труда – част втора

  Човешки фактор и безопасност на труда – част втора

  Безопасен труд и безопасни условия на труд Първоначално ще разгледаме какво се разбира под термина „безопасен труд“. Това понятие не е ли синоним на „безопасни условия на руд“? Безопасните условия на труд са такива условия на труд, при които се изключва експонирането на вредни и (или) опасни производствени фактори или нивата на тяхното излагане не надвишават установените норми […]

 • Човешки фактор и безопасност на труда – част първа

  Човешки фактор и безопасност на труда – част първа

  По данни на световната здравна организация, смъртността в следствие на  злополуки в днешно време е на трето място след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Ако обаче от тези заболявания умират предимно възрастни хора, то в следствие от злополуки загиват предимно трудоспособни млади хора и хора на средна възраст. Статистиката показва, че сред мъжете на възраст от […]