Безопасна работа с вишки (подвижни подемни работни площадки) – част първа

Въведение Управляемите мобилни повдигателни платформи или подвижни подемни работни площадки - ППРП по EN 280 или вишки са много ефективно помощно средство за извършване на работа на височина. Поради разнообразието от модели и възможни приложения,...

Инспекцията по труда планира кампания (проверки) за превенция на „мускулно-скелетните смущения“

ИА „Главна инспекция по труда“ се включва в общоевропейската кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения (МСС) на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC). За целта за периода март-юни 2022 г. се планирана тематична...

Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част втора – пренасяне

А) Съотношение между теглото на товара и честотата на повдигане Забележете съотношението между теглото на пренасяния товар и честотата на пренасяне. Ако определения риск е във виолетовата зона то процесът по ръчно пренасяне на тежести...

Оценка на риска при ръчна работа с тежести – Част първа – повдигане

Целта на оценката на риска е да идентифицира и след това да намали нивото на риск на извършваната работа по повдигане на тежести. Определете задачите, които трябва да бъдат оценени. Изберете тези от тях,...

Човешки фактор и безопасност на труда – част втора

Безопасен труд и безопасни условия на труд Първоначално ще разгледаме какво се разбира под термина „безопасен труд“. Това понятие не е ли синоним на „безопасни условия на руд“? Безопасните условия на труд са такива условия на труд,...

Лични предпазни средства за защита на ръцете

Защитата на ръцете и предмишницата (до лакътя) са лични предпазни средства защитаващи от наранявания на кожата и тъканите от вредни въздействия (вибрации, топлина, химикали и др.).На работните места или дейностите при които има риск...

Лични предпазни средства за защита на слуха

Личните предпазни средства за защита на слуха са средства, които чрез зглушаването на шума намалаяват вредното му въздействие за човешкото ухо. Нмалаяването на слуха вследствие продължителна работа при високи нива на шума (твърдоухост) често...

Лични предпазни средства

Личните предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита или посредством мерки, методи или процедури. При работа с рискове за здравето и...